Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har 5 dec. 1958 förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1959 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i staden Söderhamn.
    Sedan K. M:t 25 juli 1947 förordnat om inrättande av realaktsystem i inskrivningsärenden i staden Norrköping, har K. M:t 19 dec. 1958, med upphävande fr. o. m. 1 jan. 1959 av nämnda beslut, förordnat om införande fr. o. m. sistnämnda dag av kronologiskt aktsystem i dylika ärenden i staden (Ang. senaste redogörelse för aktsystem i domsagor och städer se SvJT 1957 s. 76).


ThW

 

    Lagberedningen. Vid årsskiftet 1958/59 förelågo så gott som fullständiga motiv till jordabalksförslaget — lagtexten var redan tidigare preliminärt färdigställd (se SvJT 1958 s. 133). Beredningens verksamhet har därmed i stigande utsträckning kunnat ägnas åt övergångsbestämmelserna och följdändringarna. I årsredogörelsen för 1958 uttalar beredningen en förhoppning om att kunna fullborda den anbefallda arbetsuppgiften före innevarande års utgång.


P. W.

 

    Tillströmningen till juristbanan. Antalet nyinskrivningar och antalet avlagda examina vid de juridiska fakulteterna under åren 1955—1958 framgår av nedanstående tabell (ang. åren 1943—1954 se SvJT 1952 s. 319 och 1955 s. 281).


Uppsala Lund Sthm S:a Nyinskrivna juris studerande 1955 76 87 131 2941956 62 68 168 2981957 92 116 227 4351958 115 93 253 461Juris kandidatexamen 1955 63 50 95 2081956 63 59 85 2071957 56 47 76 1791958 72 53 73 198Statsvetenskaplig-juridisk examen 1955 1 8 11 201956 7 6 9 221957 1 5 7 131958 2 2 9 13

NOTISER 139Uppsala Lund Sthm S:aDistriktsåklagarexamen 1955 — — 14 141956 — — 16 161957 — — 21 211958 — — 26 26


S. R.