Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under år 1958 sammanträtt tre gånger. Vid årsmöte den 15 april höll prof. Åke Malmström föredrag över ämnet »Fortbildning av upphovsmannarätten genom domstolspraxis». Vid en d. 27 maj i anslutning till AIPPI:s kongress för industriellt rättsskydd och i samarbete med Institutet för immaterialrätt vid Stockholms högskola och Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim) anordnad sammankomst, till vilken inbjudits ett antal i kongressen deltagande utländska auktorrättsexperter, talade Bernbyråns direktör prof. Jacques Secretan om aktuella problem inom den internationella upphovsmannarätten. Den 8 dec. höll høyesterettsadv. Erik Daehlin, Oslo, föredrag över ämnet »Levende modell». Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v. ordf., hovrättsrådet Torwald Hesser, sekr., prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Föreningen hade vid årsskiftet 82 aktiva och 29 stödjande medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 3 mars 1958 årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Herman Zetterberg, lagmannen Fredrik Killander, hovrättsråden Gunnar Aquilon och Sven Aminoff samt assessorn Anders Litzén, från Göta hovrätt presidenten Joel Laurin samt hovrättsråden Bo Beskow och Per Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Lennart Fredlund, från hovrätten för Västra Sverige presidenten Carl Romberg, lagmannen Orvar Bäcksin och hovrättsrådet Gudmund Ernulf, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och hovrättsrådet Gunnar Lindskog. — Föreningen har omkring 200 medlemmar.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under 1958 hållit årsmöte d. 28 mars samt ytterligare sammanträde d. 3 okt., båda gångerna med föredrag över skilda ämnen. Sedvanlig julsammankomst ägde rum d. 18 dec.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Gösta Graffman, ordf., häradshövdingen Arvid Lüzell, v. ordf., rev.sekr. Arne Thuresson, sekr., Björn Bernhard, kassaförv., Einar Beskow, klubbm., Eric Stangenberg och Karl Modigh. — Antalet medlemmar var vid årets slut 39.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har 10—11 okt. 1958 hållit årsmöte i Stockholm. Bland överläggningsämnena må nämnas »samarbetsformerna inom polisväsendet» samt »förundersökning och åtal i s. k. mutmål».
    Föreningens styrelse består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Curt d'Orchimont, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Anders Holmström, kassaförv., samt Bengt Steen; suppl. äro landsfogdarna Alf Eliason och Axel Blomér samt bitr. landsfogden Olle Vangstad. — Föreningens medlemsantal är 46.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler har under år 1958 avhållit sitt årsmöte i Kristianstad d. 12 aug. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars

NOTISER 141Wæsterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, e.o. landsfiskalen Sture Lannefjord, Solna, samt bitr. landsfiskalen Arne Lindberg, Sunne, den sistnämnde sekreterare. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 520.