Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1958 sammanträtt d. 10 dec. varvid prof. Alvar Nelson inledde en diskussion över ämnet »Värdering av kriminalvårdens institutioner efter uppnådda resultat».
    Flera av sällskapets ledamöter har deltagit i de konferenser rörande åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten, som under 1958 hållits i justitiedepartementets regi.
    Möteskommitté har under 1958 varit generaldirektören Ernst Bexelius, prof. Ivar Agge och lagbyråchefen Bengt Hult.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1958 hållit fem sammanträden, vid vilka, förutom föreningsärenden, förekommit föredrag av højesterettsadvokat J. B. Hjort om vittnesförhörsteknik (gemensamtmed Stockholms rådhusrätts domareförening), av regeringsrådet, numera justitierådet Erik Hedfeldt om »Synpunkter på förslag till ny lagstiftning om upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk», av adv. Per Axel Weslien om »Några spörsmål rörande skiljemannaförfarandet», samt av adv. Nils Kärrlander över ämnet »Måste man sälja till vem som helst?», några aktuella problem vid tillämpningen av lagen om motverkande av konkurrensbegränsning. Härjämte har avdelningen avhållit middag med damer och dans.
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Tore Flodin, ordf., Ragnar Gottfarb, v. ordf., Olof Behm, Arthur Boström, Elin Lauritzen, Carl Erik Lindahl och Åke Svenson med advokaterna Bertil Henriques, Magnus Lindahl och Lars Piltz som suppl. Avdelningens sekreterare är adv. Carl Erik Lindahl. — Avdelningen hade vid årsskiftet 415 ledamöter.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1958 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 18 mars och extra möte d. 14 nov. Vid ordinarie mötet höll adv. Sven Colleen föredrag över ämnet »Biträdande juristers löne- och arbetsförhållanden» och vid extra mötet adv. Per-Axel Weslien över ämnet »Några spörsmål rörande skiljemannaförfarandet».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Per Tham, Jönköping, v. ordf., Åke Bohman, Kalmar, Holger Lennerthson, Eskilstuna,och Sven G. Levander, Norrköping. Suppl. ha varit hrr Lorentz Edelberg, Norrköping, Björn Sandberg, Linköping, och Curt Waldenström, Norrköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Halldén, Norrköping, Herman Heilborn, Nyköping, Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Skantze, Jönköping, samt till suppl. i nämnden hrr Harry Henschen, Eskilstuna, Erik Hägerdal, Kalmar, Bror Schultz, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping.— Avdelningen räknade vid årsskiftet 125 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1958 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit att adv. Bertil Peyron, Hälsingborg, anlagt några synpunkter på åklagarens och försvararens arbete och prof. Nils Västhagen, Lund, hållit föredrag över ämnet

142 NOTISER»Verkningarna på branscher och enskilda företagare av en bruttobeskattning».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Nils Gustin, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1958 års utgång 158 medlemmar.