Juridiska termer presenterade av HILDING EEK, SVANTE BERGSTRÖM och FRANS ARNHEIM. Sthm 1958. Svenska bokförlaget/Bonniers. 238 s. Kr. 16,00.
    En juridisk ordbok har sedan länge varit efterlängtad bland svenska jurister och icke minst juris studerande. Man har därför all anledning att vara tacksam mot utgivarna av rubricerade arbete för att de påtagit sig den mödosamma uppgiften att definiera omkr. 3 300 olika termer så kortfattat som möjligt.
    I förordet framhålls, att det kan råda skilda meningar om urvalet, om vad som bör tas med och vad som bör uteslutas. Även med livligt instämmande häri kan man inte undgå intrycket att urvalet, helt naturligt, ibland har blivit beroende av upphovsmännens speciella intresseinriktningar. Anm. har svårt att, med utgångspunkt från sin speciella intresseinriktning, förstå varför termen tidsbefraktning tagits med men termen resebefraktning uteslutits, varför det folkrättsliga begreppet kartellfartyg definierats men icke ett ord som kartell (i konkurrensrättslig bemärkelse).
    De meddelade ordförklaringarna förefaller i allmänhet vara lättförståeliga och rättvisande. Men i ett arbete av detta slag torde det väl knappast kunna undvikas, att en läsare ibland tycker sig ha anledning att ställa sig frågande. För att belysa karaktären av möjliga invändningar må några exempelanföras. Att förklara mandat genom att såsom synonymer anföra orden uppdrag och fullmakt jämsides med varandra kan väl väntas orsaka en del huvudbry. Konkurrensbegränsning beskrivs som åtgärd, varigenom företagare föreskriver visst lägsta pris för senare försäljningsled eller samverkar med andra företagare före avgivande av anbud på försäljning av förnödenhet eller utförande av tjänst; läsaren bibringas uppfattningen, att beskrivningen avser att vara uttömmande. Indemnitetsklausul sägs kort och gott vara en friskrivningsklausul, vilket väl måste anses innebära utomordentliga risker för grova missförstånd. Definitionen av abandon, den första ordförklaringen i samlingen, har olyckligtvis fått en utformning som gör att den täcker något helt annat, nämligen s. k. konstruktiv totalförlust inom sjöförsäkringen.
    Formatet är lätthanterligt och utstyrseln tilltalande.

K. G.