Comité Maritime Internationel — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 13mars 1959 i Helsingfors. Vid årsmötet höll föreningens ordförande förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman ett föredrag om ett nordiskt institut för sjörätt och vicehäradshövdingen Fredrik Norrmén om konventionsförslaget rörande tredjemansansvaret vid sjötransport av radioaktiva ämnen och atomavfall. Föreningens medlemsantal utgör 56, varav 32 enskilda medlemmar och 24 bolag eller andra sammanslutningar.


R. B-n

 

    Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden d. 13—31 juli och d. 3—21 aug. 1959 föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Akademien förfogar övere tt antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat of the Academy, Peace Palace, Haag. Närmare upplysningar kan erhållas genom utrikesdepartementets rättsavdelning eller SvJT:s red.
    I 1958 års föreläsningar deltogo 438 studenter och jurister från tillhopa 54 länder, däribland 10 från Sverige.
    Akademiens forskningsinstitut för mera avancerade studier är i verksamhet under tiden d. 25 aug.—3 okt. 1959; sessionen är avsedd att helt ägnas återfarenheterna från 1958 års sjörättskonferens i Genève.


S. R.

 

    Société internationale de prophylaxie sociale är en ny internationell sammanslutning, vars ändamål är förebyggande av brott och psykopatier. Under tiden d. 27—30 sept. 1959 anordnar sammanslutningen sin första internationella kongress. Kongressen skall behandla ämnet »Civilisation technique etProphylaxie criminelle. Les incidences du progrés technique sur la criminalité». Ordförande i organisationskommittén är M. M. Patin, ordförande på brottsmålsavdelning i franska kassationsdomstolen. I hederskommittén ingår bl. a. professor Olof Kinberg och ledamoten av kassationsdomstolen Marc Ancel. Ytterligare upplysningar lämnas av sekreteraren, professor V.Stanciu, 7, Avenue de Général Leclerq, Boulogne (Seine).


C. H.