Utredning om gravrätten. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 23 jan. 1959 har justitieministern, statsrådet Lindell, tillkallat justitierådet Hugo Digman att såsom sakkunnig verkställa utredning av frågan om rätt till gravplats och därmed sammanhängande spörsmål (se s. 143).
    I direktiven för utredningsarbetet erinrar justitieministern om att vid olika tillfällen under senare år kyrkomötet hos K. M:t givit uttryck åt den uppfattningen, att gällande bestämmelser på gravrättens område — vilka är inrymda i 1916 års lag om nyttjanderätt till gravplats, 1957 års jordfästningslag, 1919 års hälsovårdsstadga m. fl. författningar — är både otillfredsställande och otillräckliga. Det har därvid framhållits bl. a., att en förutsättning för god ordning med avseende å gravplatsbeståndet är att detta blir på lämpligt sätt registrerat. Mot 1916 års nyssnämnda lag har riktats den invändningen, att den icke avser alla gravplatser utan endast dem som upplåtits mot avgift. Innehavet av s. k. frigravar eller linjegravar,vilka upplåtes för dem som avlidit medellösa eller okända, åtnjuter icke något i lag reglerat skydd. Beträffande 1916 års lag har vidare anmärkts, att denna främst tager sikte på själva gravupplåtelsen, uppfattad som ett civilrättsligt avtal, men att den ger föga skydd åt griftefriden såsom bärare av alla de hänsyn, vilka av pietetsskäl bör knytas till en människas sista vilorum.
    Vad sålunda och i övrigt anförts inom kyrkomötet visar, uttalar justitieministern, att en översyn av gravrätten är påkallad. Utredningen bör, utan att vara i förväg bunden av bestämda förutsättningar, syfta till att få tillstånd en tidsenlig reglering av förevarande rättsområde med beaktande av såväl de enskilda som de allmänna intressen som gör sig gällande beträffande hithörande frågor.

S. F.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 19 sept. 1958 å Arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens ordf., justitierådet Gunnar Dahlman, och med deltagande av ett 50-tal av föreningens medlemmar. Efter årsmötet höll prof. Folke Schmidt ett föredrag med titeln »Kollektivavtalets tillämpningsområde och den enskildes arbetsskyldighet».
    Föreningens styrelse omvaldes och har sålunda följande sammansättning: justitierådet Dahlman, ordf., prof. Schmidt, v. ordf., direktören C. F. W:son Lindell, sekr., jur. dr Lennart Geijer, skattm., samt direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lindström samt adv. Arnold Sölvén, ledamöter. Antalet personliga medlemmar i föreningen var vid tiden för årsmötet 210 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 100.
    Förutom ovanstående föredrag har i samband med föreningssammanträde d. 21 febr. föredrag hållits av dåvarande jur. lic. Lennart Geijer över ämnet »Kollektivavtalets tvingande verkan».

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 24 april 1958. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av numera prof. Kurt Grönfors om »Befraktarens hävningsrätt och sjöfraktavtalets konstruk-

216 NOTISERtion» (Handelshögskolans i Göteborg skriftserie, nr 2 1959). D. 6 nov. 1958 hölls ordinarie höstsammanträde. Adv. J. P. R. Griggs, London, höll därvid föredrag om »Frustration in relation to Contracts of Affreightment» (samma skriftserie, nr 3 1959). Till ledamöter i styrelsen för 1959 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. — Föreningen har 22 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 162.