Föreningen Sveriges polismästare har under år 1958 hållit årsmöte i Västerås d. 30 och 31 maj. Föreningen utgör en sammanslutning av Sveriges polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, ordf., polismästaren Hans Eriksson, v. ordf. och tillika kassaförv., polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., samt polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson med polisintendenten Erik Forsselius och polismästaren Nils Cederholm såsom suppl. Medlemsantalet är 38.

 

    Föreningens Sveriges rättshjälpsjurister höll sitt första årsmöte efter bildandet föregående år i Norrköping d. 25 okt. 1958. Efter på årsmötet företaget val består styrelsen av advokaterna Arthur L. Ekström, Vänersborg, Bror Wahlström, Stockholm, och Anders von Zweigbergk, Västerås, den förstnämnde ordf. och den sistnämnde sekr. och kassaförv. Adv. Ingvar Björkman, Göteborg, utsågs till suppl. i styrelsen. Efter årsmötet gav Norrköpings stad middag för deltagarna och efter middagen höll borgmästaren Sven Lutteman föredrag över ämnet »Den fria rättegången i stöpsleven». — Antalet medlemmar i föreningen är 38.

 

    Bankjuristernas förening har under år 1958 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 28 febr., d. 25 april, d. 4 juni, d. 10 okt. och d. 28 nov. Föredrag ha hållits av prof. Henrik Hessler över ämnet »Om godtrosbestämmelserna i växel- och checklagarna» och av prof. Karl Olivecrona över ämnet »Penningens gåta». Vidare ha anföranden hållits av bankjuristen Arne Lyth om ett rättsfall i samband med skingringsförbud som meddelats svensk bank, av bankdirektören Gustaf Rabe om Svenska Bankföreningens juristkommitté och dess verksamhet och av bankdirektören Lars Fogelklou om det i slutet av 1957 framlagda förslaget till ändrad arvs- och gåvobeskattning. I anslutning till dessa föredrag och anföranden ha diskussioner förekommit.
    Föreningens styrelse utgöres av Axel Möller, ordf., Birger Zotterman, v.ordf., Lars Fogelklou, sekr., Pontus Modigh, referent, och Nils Nordlind, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen är 91.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens presidium har under 1958 haft följande sammansättning: Ordf.hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektören Torsten Stjernberg, Sthm, sekr.-kassaförv. hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, och revisor hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal uppgår till 20.
    Under året har hållits ordinarie möte i Göteborg, varvid förutom vissa frågor av organisatorisk art inom institutionen bl. a. behandlades följande ärenden: Förslag till ny lag om preskription; prejudikat i ärende angående fördelning av ersättning enligt vattenlagen avseende skada och intrång; fråga om förmånsrätt för inteckning i inventarier köpta med äganderättsförbehåll; visst spörsmål i samband med konkurs då såväl jordbruksinventarieinteckning som fastighetsinteckning pantförskrivits.

218 NOTISER    Föreningens tryckta förhandlingar, vars senaste årgång avser 1955 —1956, kostar kr. 2:50 per häfte och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.