220 NOTISER    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 28 nov. 1958, varvid doc. Ulf Persson, Lund, kåserade över ämnet »Om arbetsmetoder i juridiken». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., rådmannen Ragnar Grönwall, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson, taxeringsintendenten E. G. Leksell samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1958 sammanträtt två gånger, nämligen d. 7 mars och den 14. nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll prof. Åke Hassler föredrag över ämnet »Spörsmål rörande rättegångskostnader i tvistemål». Vid novembersammanträdet höll prof. Erik Fahlbeck föredrag över ämnet »Vår svenska författning. Ett 150-års minne». Vid det sistnämnda sammanträdet gästades föreningen av åtta representanter för Juridisk Forening i Köpenhamn med dess ordförande, prof., dr. jur. E. A. Borum och höjesteretspresidenten Otto Kaarsberg i spetsen. Till styrelseledamöter för år 1958 har utsetts hovrättspresident Björn Kjellin, ordf., lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., rådman Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., prof. Fritjof Lejman, landssekreterare Ossian Hulterström och adv. Hans Ingemanson. Adv. Hans-Erik Bachmann, som under en följd av år tillhört styrelsen och med utmärkt resultat skött föreningens ekonomi, blev vid novembersammanträdet varmt hyllad för sin insats till föreningens fromma. Föreningens medlemsantal utgör 309.

 

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 25 april 1958, varvid justitierådet Hjalmar Karlgren höll föredrag över ämnet »Några frågor angående säkerhetsöverlåtelse». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingarna Sven Rönnquist och G. A. Eriksson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 60 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under 1958 hållit ett sammanträde, därvid förutom föreningsärenden förekom föredrag av prof. Hans Thornstedt, Lund, om »Brottsbalk och skyddslag. — Strafflagsreformens nuvarande läge».
    Styrelsen har utgjorts av borgmästaren Åke Svensson, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf., häradshövdingen Henning Nitelius, adv. Karl Hillgård, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Valfrid Granqvist med landsfogden N. L. Eklund och rådmannen Sixten Lundmark som suppl. Kassaförvaltare har varit adv. Granqvist samt sekr. och klubbm. rådmannen Lundmark. — Föreningen räknade vid 1958 års utgång ett 70-tal medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1958 hållit fyra sammanträden. Vid sammanträde d. 7 febr. höll doc. Per Olof Bolding föredrag över ämnet »Om skiljemän och deras rättsskipningsmetoder», d. 18 april talade prof. Ragnar Bergendal »Om juristutbildningen» och d. 3 okt. förekom föredrag av doc. Dag Helmers över ämnet »Om kringgående av skattelag». D. 22 nov. ägnades åt sällskaplighet med middag och dans.
    Föreningens styrelse utgjordes under 1958 av avd. Bo Westman, ordf., lagmannen Einar Holm, v. ordf., hovrättsfiskalen Erik Borglund, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur.kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till inemot 400.