222 DÖDSFALL    Ture Valentin Knutsson Bågenholm avled d. 1 dec. 1958. Han var född i Brålanda, Älvsborgs län, d. 29 april 1901 samt avlade studentex. i Östersund 1922 och jur. kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring vid länsstyrelse och inom åklagarväsendet blev han polisintendent i Hälsingborg 1939 och polismästare där 1941.

 

    Sten Volter William Sjöberg avled d. 1 dec. 1958. Han var född i örnsköldsvik d. 18 dec. 1897 samt avlade studentex. i Umeå 1916, fil. kand.ex. i Uppsala 1921 och jur. kand.ex. där 1925. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatbyrå i Örnsköldsvik från 1929. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1930.

 

    Ernst Arnold Lindman avled d. 12 dec. 1958. Han var född i Oskarshamn d. 1 mars 1877 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1895 och hovrättsex. i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätt, började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1912, hovrättsråd 1914 och ordf. å division 1933. Han avgick med pension 1944.

 

    Per Johan Karl Gavelius avled d. 26 jan. 1959. Han var född i Uppsala d. 18 jan. 1892 samt avlade studentex. i Stockholm 1910 och jur. kand.ex. där 1918. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i kammarkollegium, där han blev fiskal 1930, förste arkivarie 1936, förste advokatfiskal 1944 och kammarråd 1951. Under åren 1951—1954 var han led. av vattenöverdomstolen.

 

    Alvar Fredrik Zetterquist avled d. 16 febr. 1959. Han var född i Lännäs, Örebro län, d. 21 april 1895 samt avlade studentex. i Örebro 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt, Stockholms stads rättshjälpsanstalt och polisdomstolen i Stockholm blev han 1930 kriminalpolisintendent i Stockholm. Han avgick med pension 1955.

 

    Felix Gustaf Gilbert Claud Arran Hamilton avled d. 26 febr. 1959. Han var född i Stockholm d. 24 aug. 1899 samt avlade studentex. där 1916 och jur. kand.ex. 1924. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Svea hovrätt var han biträdande jurist på advokatbyrå. Under åren 1932—1949 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund 1939—1949.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    5 febr. 1959 förordnat pres. i hovr. över Skåne och Blekinge Björn Kjellin och byråchefen Ingmar Wetterblad att såsom sakkunniga verkställa utredn. rör. ändringar i lönegruppsindelningen för rikets domsagor även som t. f. tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Gunnar Ohlsson till sekr. i utredn.;
    16 febr. 1959 förordnat arkivrådet G. R. Swedlund att såsom expert biträda utredn. ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (1956 s. 288, 1957 s. 79).

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har >
    20 febr. 1959 förordnat rev.sekr. Ingvar Bladh att fr. o. m. 1 mars 1959 t. v. t. o. m. 31 dec. 1963 vara ordf. i nedre justitierev.;
    27 febr. 1959 utnämnt ass. i Svea hovr. Jan Gyllenswärd till rev.sekr. fr. o. m. 1 mars 1959.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 febr. 1959 utnämnt ordf. i nedre just.rev., rev.sekr. Gösta Graffman till lagman i Svea hovr. fr. o. m. 1 mars 1959;

PERSONALNOTISER 223    s. d. förordnat adj. led. i hovr. för Nedre Norrland Arne Nordgren till ass. i samma hovr.