GLANVILLE L. WILLIAMS. The Sanctity of Life and the Criminal Law. London 1958. Faber and Faber Ltd. 319 s. 30 sh.
    Denna nya skrift av professor WILLIAMS grundar sig på en serie föreläsningar, som Williams har hållit i USA. Med kännedom om hans tidigare produktion (se bl. a. SvJT 1955 s. 118 och 330 samt 1956 s. 429) griper man boken med stora förväntningar, vilka förvisso icke bli svikna. De förmodanden om innehållet som den icke helt anspråkslösa titeln väcker tvingas man emellertid att revidera redan vid ett par

282 ANM. AV GLANVILLE L. WILLIAMS: THE SANCTITY OF LIFEögonkast på företalet eller innehållsförteckningen. Mycket av det som binder samman idén om livets okränkbarhet med straffrättens regler till skydd för den födda och ofödda människans existens har lämnats utanför framställningen, och omvänt inrymmer denna mycket, som icke är straffrätt. Arbetet behandlar ingående de etiska, teologiska, medicinska och socialpolitiska debatterna kring en rad omstridda rättspolitiska gränsproblem, nämligen spörsmålen om födelsekontroll, sterilisering, artificiell insemination, abort och barnamord, självmord och självmordsförsök samt dödshjälp, vartill komma redogörelser för innehållet i engelsk och nordamerikansk rätt på dessa områden. I sig själva äga frågorna föga eller intet av det nyas lockelse, även om författaren på enstaka punkter får grunden att vackla under hävdvunna föreställningar, t. ex. om gränsen mellan liv och död. Tack vare sin personligt resonerande stil och sin förmåga att se problemen som funktioner av större sammanhang lyckas han dock engagera läsaren i högsta grad. Historiska tillbakablickar, internationella jämförelser och framtidsvisioner ge relief åt problematiken. Karakteriseringen av det strategiska läget i de moraliska och rättspolitiska debatterna kryddas alltsomoftast av författarens egna polemiska inpass, varvid han utvecklaren framstående dialektisk färdighet. Analysen av nutida konträra ståndpunkter leder inte sällan på endera sidan tillbaka till medeltida eller antika föreställningar, stundom till bibelställen eller uttalanden av kyrkofäder, och därmed skingras åtskilliga mysterier till den vetgiriges stora tillfredsställelse. Williams är väl insatt i de teologiska argumenteringarna, vilka ju ha särskild betydelse i länder med katolsk eller anglikansk dominans. Om de historiska analyserna påtvinga läsaren en stark och olustig upplevelse av relativiteten i de socialetiska bedömningarna, så gäller detta desto mer om de framtidsperspektiv som författaren med utnyttjande av aktuellt statisttiskt material tecknar för läsaren i tydlig avsikt att väcka hans allvarligaste eftertanke. Skakande äro påminnelserna om den ödesdigra folkökningen redan under de närmaste decennierna (såsom alternativ till massutplåning) och dess befarade konsekvenser för mänsklighetens levnadsvillkor. Med dessa konsekvenser för ögonen förstår man bättre, att författarens ganska avancerade åsikter om den bästa gränsdragningen för legaliserande av sterilisering och abort bottna i ett humanitärt patos. Samma människovänliga grundsyn förleder honom måhända till att i någon grad förenkla det juridiska eutanasiproblemet. Till de avsnitt av boken som man utan betänkande ger sitt gillande hör författarens bistra och välbehövliga kritik av den engelska rättens barbariska regler om straff för självmordsförsök — lyckligtvis sällan tillämpade fullt ut — till vilkas uppkomst han lämnar en lika kuriös som överraskande förklaring.
    »The Sanctity of Life and the Criminal Law» är en intellektuellt eggande och emotionellt oroande skrift, tillika en givande kunskapskälla. När man har lagt den ifrån sig, förebrår man icke författaren för att innehållet icke svarar alldeles mot titeln. Men hos anmälaren infann sig ändå en undran, varför författaren icke i detta sammanhang — på tal om »the sanctity of life» — har sagt sin mening om dödsstraffet.

Tore Strömberg