Justitsministeriets behandling af lovsager. Ved loven af 7. juni 1958 om normering og klassificering af tjenestemandsstillinger er der under justitsministeriet oprettet en stilling som kommitteret i lovgivningsspørgsmål. I følgelønningskommissionens betænkning skal denne stilling tjene til aflastning af ministeriets departementschef i det meget betydelige og omfattende arbejde med lovgivningsspørgsmål, således at forberedelsen af justitsministeriets egne lovforslag foretages i et særligt lovkontor under den kommitteredes ledelse. Lovkontoret behandler endvidere lovforslag, der af andre fagministerier forelægges justitsministeriet til udtalelse. For lovkontoret ønskes navnlig forelagt alle lovforslag, der indeholder bestemmelser om straf, konfiskation og erstatningspligt eller bestemmelser af retsplejemæssig karakter, herunder om voldgift, og lovforslag, der indeholder andre bestemmelser vedrørende den under justitsministeriet hørende lovgivning, f.eks. familieretten, arveretten og formuerettens centrale dele.
    Til kommitteret i lovgivningsspørgsmål er udnævnt kontorchef Poul Gaarden, der er født 1917 og juridisk kandidat fra 1941. Han har siden sin embedseksamen virket i justitsministeriet, hvor han udnævntes til kontorchef i 1956.
Hv.

 

    Præsidentskifte i Vestre Landsret. Efter at være fyldt 70 år forlod retspræsident Carl Bang med udgangen af juli 1958 Vestre Landsret. Præsident Bang havde været dommer i Vestre Landsret siden 1926 og rettens præsident fra 1947.
    Til præsident er udnævnt landsdommer, dr. jur. Erik Andreas Abitz, derer født 1907. Efter at have taget juridisk embedseksamen i 1931 virkede han i nogle år som politifuldmægtig. I 1936 blev han fuldmægtig ved Bornholm samt og amtsrådssekretær, og i 1952 udnævntes han til dommer i Vestre Landsret. Den juridiske doktorgrad erhvervede han i 1950 for afhandlingen »Vejenes Retsforhold».
Hv.

 

    Danmarks Højesteret. Den 1. okt. 1958 fratrådte højesteretsdommer H. Preisler Knudsen på grund af alder efter 15 års virke i Højesteret, og den 1. nov. 1958 forlod højesteretsdommer Ove Krarup ligeledes på grund afalder Højesteret, hvor han havde været dommer siden 1940.
    Til højesteretsdommer er udnævnt landsdommerne Henrik Tamm og Asger Blom-Andersen.
    Højesteretsdommer Tamm er født 1909 og juridisk kandidat fra 1932. Han ansattes i justitsministeriet og blev i 1945 udnævnt til dommer i Københavns Byret og i 1952 til dommer i Østre Landsret.
    Højesteretsdommer Blom-Andersen er født 1908 og tog juridisk embedseksamen i 1932. Også han er udgået fra justitsministeriet, som han i 1952 forlod for at blive dommer i Østre Landsret.
Hv