Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1958 (ang. 1957 se SvJT 1958 s. 260) har nämnden under 1958 prövat 365 mål beträffande ifrågasatt förvaring, därav 6 rörande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 237 mål (därav 4 beträffande kvinnor), tillstyrktes men blev ej ådömd i 15 (0) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 101 (2) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 9 (0) mål I 3 (0) mål hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1958 har på prov utskrivits 267 (3) förvarade. 113 (1) personer har nyintagits för förvaring, 134 (2) återintagits efter domstols dom och 72 (1) återhämtats efter beslut av nämnden. På grund av sin stora arbetsbörda har interneringsnämnden i år icke kunnat utarbeta redogörelse för återfallen under 1958.
    Vid årets slut var i säkerhetsanstalt intagna 558 (5) förvarade. Under 1958 har icke någon internerad varit intagen å säkerhetsanstalt.

C. H.

 

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1959, 40-årsdagen efter Tore Alméns död. Av revisionsberättelsen över 1958 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under 1958 utgjort 9 309 kr. och att tillgångarna, som vid 1957 års slut uppgick till 173 494: 74 (se SvJT 1958 s. 263), vid utgången av 1958 utgjorde 179 813: 44. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 52 000 kr., aktiers konto 59 350: 50, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr. och checkräknings konto 8 462: 94. Tillgångarna fördelar sig med 141 819: 69 på grundfonden och 37 993: 75 på dispositionsfonden. Revisionen av 1958 årsförvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Under 1958 har från fonden utdelats dels 1 775: 30 för att täcka resekostnader och deltagaravgifter för svenska deltagare i den elfte nordiska juriststämman i Danmark d. 17—26 aug. 1958 (se SvJT 1959 s. 126), dels 1 000kr. till justitierådet Nils Regner såsom belöning för hans bibliografi »Svensk juridisk litteratur».
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm (Ang. fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117).

S. R.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1958 till 54 137: 77. Därav voro 11 100 kr. placerade i statsobligationer, 42 157 kr. i aktier och 880: 77 på bank. Nettoavkastningen under 1958 utgjorde 2 199: 61.
    Från fonden har under 1958 beviljats anslag till Svenska kriminalistföreningen med 1 000 kr. samt till hovrättsrådet Karl Sidenbladh med 500 kr. såsom bidrag till kostnaderna för deltagande i International Law Associations konferens i New York.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm.

S. R.