Svenska juristföreningen för rättssäkerhet. Föreningens medlemstal uppgår för närvarande till omkring 250. För verksamhetsåret 1958—59 har styrelsen följande sammansättning: ordf. prof. Per Olof Ekelöf, Uppsala, v. ordf. prof. Henrik Munktell, Uppsala, sekr., sekreterare Bertil Bolin, Sthm, skatt m.adv. Göran Luterkort, Sthm. Övriga ledamöter: adv. Ingrid Gärde Widemar, häradshövding Erik Alexanderson, stadsfiskal Lennart Eliasson och notarie Uncas Serner.
    Från föreningens verksamhet kan nämnas att den i samarbete med Sveriges Juristförbund anordnat en debatt över ämnet »Rättssäkerheten inom socialvården» med deltagande bl. a. av häradshövding Alexanderson, regeringsrådet Sven Björkholm, socialdirektör Helge Dahlström, prof. Ekelöf, byråchef Torsten Eriksson och underståthållare Martin Wahlbäck.

 

    Uppsala studenters juristförening för rättssäkerhet. D. 27 mars 1958 höll adv. Ragnar Gottfarb ett föredrag om försvarsadvokaten i en rättsstat. Föredraget följdes av en livlig diskussion.
    Under hösten bildades på initiativ och under medverkan av prof. Henrik Munktell och föreningens ordförande, jur. stud. Jan-Henrik Björck, Lundsstudenters juristförening för rättssäkerhet.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. jur. stud Jan-Henrik Björck, v. ordf. jur. stud. Eric Berencreutz, sekr. jur. stud. Jon Lindgren, samt docent Per Olof Bolding och jur. stud. Jan Axel Bränholm. — Föreningen har ett fyrtiotal medlemmar.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 21 febr. 1958. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes häradshövdingen Nils Graneli, Skene, ordf., och adv. Arne Gullack, Borås, v. ordf. Till övriga styrelseledamöter omvaldes rådmannen Ante Beck-Friis samt nyvaldes adv. Bo Redgård och adv. Per-Otto Högsten, samtliga i Borås. Till styrelses uppl.nyvaldes stadsombudsmannen Folke Föjerstam och stadsfiskalen Carl Magnus Fogelklou, båda i Borås.
    Vid årsmötet höll hovrättsfiskalen Rune Lindgren, Jönköping, föredrag över ämnet »Frågan om utvidgningen av den fria rättegången». Ytterligare ett möte har hållits, nämligen d. 3 dec. 1958, då doc. Per Olof Bolding, Uppsala, höll föredrag över ämnet »Domarens materiella processledning».
    Föreningen har under året haft 44 medlemmar.