300 NOTISER    Värmlands läns juristförening har under år 1958 hållit två sammanträden. Vid årsmötet d. 19 april höll doc. Per Olof Bolding föredrag över ämnet »Några synpunkter på skiljedomsförfarandet» och vid sammanträde d. 25 nov. höll høyesterettsadvokat J. B. Hjort, Oslo, föredrag över ämnet »Parts og vitneavhøring». Vid sistnämnda sammanträde var Svea hovrätts fjärdeavdelning under ordförandeskap av lagmannen Arne Adelsohn närvarande.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Fritz Helmer, ordf., häradshövding Martin Mellbin, v. ordf., adv. Otto Lange, kassaförv., länsassessor Bertil Geijer och adv. Carl W. Nordenfelt, sekr. Som klubbmästare har tjänstgjort adv. Bertil Cederlöv. — Medlemsantalet uppgår till omkring 90.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 26 jan. 1959 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll prof. Arne Trankell föredrag över ämnet »Psykologens användning i rättsväsendet». — Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Gösta Strandell, ordf., häradshövdingen Ingemar Lilja, v. ordf., polisintendenten Ulf Fornander, sekr., adv. Lennart Jerneck, kassaförv., adv. Margareta Wallerius, klubbm., landssekreteraren Erik Werner och stadsdirektören Gösta Johansson. Föreningen har 70 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1958 hållit fyra sammanträden. Assessorn Sven Larsson höll d. 14 febr. ett föredrag, kallat »Hur reagerar brottslingar inför straffhot, straffverkställighet och rättsvårdens organ?». D.6 maj talade byråchefen i finansdepartementet Sven V. Svensson över ämnet »Skatteprocessen i prövningsnämnden». D. 11 juni anordnades en utflykt till Fagersta Bruk för föreningens medlemmar med damer, varvid sekreteraren i Svenska arbetsgivareföreningen Lars Strängh höll ett föredrag om »Problem kring anställningsavtals upphörande». D. 24 nov. höll lektor Ola Nyquist ett föredrag med rubriken »Behandlingen av unga lagöverträdare i Förenta Staterna och Sverige — en jämförelse».
    Styrelsen har under 1958 utgjorts av stadsfiskalen Helge Hellekant, ordf., landskamreraren Valdemar Westin, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, sekr., 1 :e länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, skattm., adv. Anders Morén. klubbm., samt rådmannen Folke Höjer och adv. Anders von Zweigbergk. Föreningen hade vid årsskiftet 91 medlemmar.

 

    Dalarnas juristförening höll årsmöte i Falun d. 15 nov. 1958 med stor anslutning. Hovrättspresident Herman Zetterberg talade därvid över ämnet»Nordiskt samarbete inom lagstiftningen». Därefter samlades medlemmarna med damer till supé och dans.
    Till styrelse valdes tingsdomaren Lars Lindencrona, ordf., rådmannen Sven Åke Fogelberg, v. ordf., adv. Robert Melin, sekr., länsnotarien Claes Hammarskjöld, kassaförv., adv. Roland Eliason, klubbmästare, samt ombudsmannen Åke Mählberg och bitr. landsfogden Gunnar Delleryd. Föreningen har ett sextiotal medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1958 sammanträtt två gånger, Vid årssammanträde d. 27 mars höll landsfogde John Lundwall ett föredrag över ämnet »Bland svenskar och andra i Etiopien». Till sammanträde d. 15 okt. hade föreningen jämte Gästriklands Prästsällskap inbjudits av Gästriklands Läkareförening för diskussion av ämnet »Bikten». Inledningsanföranden höllos av med. dr Richard Eeg-Olofsson, Sthm, kyrkoherde Per Bolinder, Gävle, och adv. Wiggo Lund, Gävle.

NOTISER 301    Föreningens styrelse består av häradshövding Ragnar Gunæus, Storvik, ordf., adv. Wiggo Lund, Gävle, sekr., kassaförv. och klubbm., förste länsassessor Carl-Axel Rydin, adv. Tryggve Ahlgren och länsnotarie Henrik Källström, samtliga i Gävle, med landsfogde John Lundwall, Gävle, och assessor Göran von Post, Gävle, som suppleanter. — Föreningen har 50 medlemmar.