Västernorrlands juristklubb har under år 1958 hållit två sammanträden, dels d. 7 juni i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 31 okt. i Sundsvall. Vid årsmötet redovisade, efter de sedvanliga förhandlingarna, assessorn Sven Larsson, Sthm, i ett föredrag betitlat »Den enskildes reaktioner inför straffhot, straffverkställighet och rättsvårdande organ» iakttagelser från den gruppterapeutiska verksamhet, som under hans ledning bedrives inom fångvården. Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av direktören i FörsäkringsAktiebolaget Fylgia, jur. kand. Knut Norström, Sthm, över ämnet »Försäkringsrättsliga problem i trafikmål». Vid båda sammanträdena följdes föredragen av diskussion, varefter medlemmarna samlades till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, v. ordf., hovrättsassessorn Erik Nyman, sekr., kassaförv. och klubbm., landssekreteraren Sune Lundborg, häradshövdingen H. Beckman, advokaterna H. Lindblom och A. Hansson samt landskamreraren K. Edström. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1958 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 16 maj höllo sektionscheferna vid länsstyrelsen i Jämtlands län, förste länsassessor Åke A. Lindberg, länsassessor Gunnar Hallmans, civilförsvarsdirektör Robert Borgström, länsassessor Folke Sundkler, taxeringsintendent Joel Lind och länsassessor Bertil Jerström, anföranden angående vederbörande sektions organisation och arbetsuppgifter, varefter följde visning av länsstyrelsens nya lokaler. Förste byråsekreteraren i fångvårdsstyrelsen Torgny Lindberg talade vid sammanträdet d. 25 nov. över ämnet »Aktuella synpunkter på villkorlig dom och villkorlig frigivning».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., borgmästaren Åke Jansler, v. ordf., adv. Björn Holmer, sekr., samt adv. Gösta Heilborn och vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, suppl. Klubbm. är adv. Gustaf Selander. Klubben har 82 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1958 haft 4 sammanträden. D. 12 febr. höll skyddskonsulenten Ingemar Quennerstedt föredrag över ämnet »Vad händer med brottslingarna efter domen?». Årsmöte hölls d. 12 mars, varefter deltagarna samlades på lasarettets patologiska (rättsmedicinska) institution som demonstrerades av lasarettsläkaren C. W. Lundquist. D. 14 maj samlades föreningens medlemmar med damer till vårsupé med dans. Drätselkammarens ordförande i Umeå, direktören Sigvard Larsson, kåserade om stadens framtidsplaner. Vid sammanträde d. 2 okt. talade fil. lic. Gunnar Holm över ämnet »Psykologi vid förhör».
    Föreningens styrelse utgöres av landsfogden Erik Sahlin, ordf., hovrättsrådet Göran Hammarström, v. ordf., länsassessorn Bengt Svanström, sekr., adv. Richard Modigh, kassaförv., och vattenrättsdomaren Carleric Ejerdal.— Föreningen hade vid årsskiftet 1958/59 70 medlemmar.