Vattendomstolarna. K. M:t har 20 mars 1959 förordnat lantbruksing. Sven Holmström att t. v. uppehålla en bef. såsom vattenrättsing. med tjänstg. förlagd företrädesvis till Norrbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 10 april 1959 till rådm. i Malmö utnämnt ass. i rr i nämnda stad Axel Lundquist, Ragnar Svensson, Sven Erik Sjöström, Otto Bruzelius och Ivar Adell;
    s. d. utnämnt tingssekr. i Norra och Södra Vedbo domsaga Sven Bergman till ass. vid rr och mag. i Örebro fr. o. m. 1 juli 1959.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    6 febr. 1959 till landsfiskaler utnämnt, i Rekarne distrikt e. o. landsfiskalen där S. A. G. Hägler fr. o. m. 1 mars 1959, i Hässleholms distrikt landsfiskalen i Ströms distrikt J. U. B. Lange fr. o. m. 1 april 1959, i Tidans distrikt bitr. landsfiskalen i Grums distrikt P. A. F. Boode fr. o. m. 1 mars 1959, i Borgsjö distrikt bitr. landsfiskalen i Torps distrikt S. Hj. Berglund, i Torps distrikt bitr. landsfiskalen i Sollefteå distrikt K. E. Åkermo fr. o. m. 1 mars 1959 samt i Färnebo distrikt landsfiskalen i Nysätra distrikt G. O. R. Smedman fr. o. m. 1 april 1959;
    6 mars 1959 utnämnt landsfiskalen i Kiruna distrikt F. W. Ericson till landsfiskal (polischef-åklagare) i samma distrikt fr. o. m. 1 juli 1959;
    3 april 1959 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Berndt-Erik Berndtsson att t. v. t. o. m. 30 juni 1959 uppehålla en bef. såsom stadsfiskal i samma stad;
    s. d. förordnat envar av andre stadsfiskalsassistenterna i Sthm Arne Fellström och Kurt Lindroth att t. v. t. o. m. 30 juni 1959 uppehålla en bef. såsom bitr. stadsfiskal i samma stad;
    s. d., sedan polismästaren i Sthm Erik Ros utnämnts till underståthållare, utnämnt polismästaren i Malmö Nils Lüning till polismästare i Sthm fr. o. m.12 maj 1959.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 13 mars 1959 förordnat skyddsassistenten i Gtbgs distrikt Erik Arne Stenkvist till skyddskonsulent i samma distrikt.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 13 och 14 mars 1959 antagits Einar Höier-Harksen, Göteborg, samt Erik T. Bendz, Hilding Brändström och Carl Göran Risberg, Sthm.

 

Rättelse
    I Per Olof Boldings anmälan i föreg. häfte av Sven Larssons avhandling Förlikning i tvistemål förekommer ett ombrytningsfel. Sid. 183 rad 12 nedifrån skall rätteligen lyda: »sträckt regel. Det förefaller mig som omrättsfallet skulle vara för-».

 

Trycklov d.29/4 1959.