350 LITTERATURNOTISER    Arkiv for Sjørett. Bd. 3. H. 4. KAJ PINEUS, Den svenska sjöförsäkringsplanen och den norska, s. 377—398. — HÅKON VIKSE, Ansvar og ansvarsbegrensning for skade voldt under fiske og fangst, s. 399—447. — ERIK ØRVIG JR., The Knock-for-knock agreement, s. 448—461. — KR. FR. MYRDAHL, Kaskoassurandörens ansvar ved forlis uten påviselig ytre årsak, s. 462—464.
    Defensor legis. Nr 3—4. CHRISTIAN ZITTING, Om inarbetande av varumärke, s. 83—95.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 6/1958. GUSTAF PETRÉN, Internationella juristkommissionens Dehli-deklaration, s. 343—352. — ERIK SJÖHOLM, Torghandeln ur rättslig synpunkt, s. 353—370.
    Juristen. Nr 7. A. VINDING KRUSE, Arkitektens og ingeniørens erstatningsansvar ved byggeforetagender, s. 121—132. — STIG JØRGENSEN, »Fuld erstatning», s. 133—135.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 4/1958. ÅKE V. ZWEIGBERGK, SAUL LEWIN, CLAES UGGLA, SEVE LJUNGMAN, Lissabonkonferensen 1958, s. 155—179.BJÖRN BERGSTRÖM, Beräkning av skadestånd vid brott mot 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk samt enligt förslaget till ny lagom upphovsmannarätt, s. 180—199. — P. O. LANGBALLE, Fællesnordisk patentret ctr. subjektive nyhedskriterier i Finland, s. 200—202. — SVEN STYRUDOm patentanspråken och ansökningsföremålets enhetlighet, s. 202—208. —FREDRIK NEYMEYER, Arbetstagarnas uppfinningar i Tyskland, s. 208—213. —HENNING BOEG TORFING, Om »ond tro» i varemærkeretten, s. 213—218. —STURE HEIDING, Förvanskning av äldre litterära och konstnärliga verk, s.218—221.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 3. YNGVE SCHARTAU, Straff eller »dalt», s. 56—59. — BERTIL SöDERLING, Synpunkter på barnasocialitetens förebyggande behandling s. 60—65.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H 1. ANDERS BRATHOLM, Benådningsinstituttet i kriminalrettslig belysning, s. 1—17. — KARL O. CHRISTIANSENog ARNE NIELSEN, Nulevende straffede mænd i Danmark, s. 18—28. — NILSPARELIUS, Hetlesaken, s. 29—40. — EIGIL BRINCH, Særligt vanskelige betinget domfældte, s. 41—53. — TH. GJERULFF, Danske domme i straffesager 1957—58,s. 54—67. — TRYGVE LEIVESTAD, Norske straffedommer 1957, s. 68—80.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 3. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 251—263.
    Skattenytt. Nr 5. GUNNAR WEIJLE, Mål om skattebrott, s. 137—144.
    Statistisk tidskrift. Nr 3. Brott som kommit till polisens kännedom år 1957, s. 181—206.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. HÅKAN STRÖMBERG, Några reflexioner omlagstiftningens innebörd, s. 1—19. — LARS FRYKHOLM, Till opinionsnämndens gåta, s. 54—58.
    Svensk Skattetidning. H. 1—2. G. SANDLER, Om vitesföreläggande i samband med anmaning att avgiva självdeklaration samt bötesstraff för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet, s. 13—24. H. 3. Regeringsrättsutslag 1958, s. 1—115. H. 4. N. ERIK ÄQVIST, Omläggningen av dödsbobeskattningen, s. 85—102.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. ÅKE HOLMBERG, Kartellrätt contra varumärkesrätt, s. 3—7. — CARL M. ELWING, Några ord om vittnespsykologisk sakkunnigbevisning i rättegångar, s. 8—11. — SVEN A. JÖNSSONOm advokatbokföring, s. 12—25. — CURT EKDAHL, Blankettsystemet inom rättsväsendet, s. 34—36. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s.45—72.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1. TORSTEN NILSSONNågra synpunkter de lege ferenda på stämningens delgivande och stämningsansökans funktion, s. 6—11. — L. R. HERTZBERG, Ett spörsmål rörande den speciella vittneshabiliteten, s. 12—22.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 15. HENNING BOEG TORFING, Om dansk varemærkeret, s. 85—104. — BJARNE FRANDSEN, Vigepligt ved vejkryds, s. 104—108. Nr 17. NIELS HARBOU, Lodtrækning og ombudsmand, s. 109—112. — MAX SÖRENSEN, Om loves bekendtgørelse og ikrafttræden, s. 112—116. — ALF ROSSReplik, s. 116—120.

C. H.