Københavns Universitet. Det ved professor Erwin Munch-Petersens død ledigblevne professorat er blevet besat med lektor, dr. jur. Bernhard Gomard. Professor Gomard er født 1926 og kandidat 1950, hvorefter han ansattes i justitsministeriet. Efter et studieophold i U. S. A. blev han i 1952 lektor ved Københavns Universitet, hvor han i efteråret 1958 erhvervede den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Forholdet mellem Erstatningsregler i og udenfor Kontraktsforhold» (se SvJT 1959 s. 83).
    Som professor Poul Andersens efterfølger er udnævnt lektor, dr. jur. Bent Christensen, der er født 1921 og kandidat 1947. Han ansattes i indenrigsministeriet og blev i 1952 udnævnt til lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Hans doktordisputats fra 1958 bærer titlen »Nævn og Raad».

Hv.

 

    Aarhus Universitet. Dr. jur. Stig Jørgensen er fra 1. sept. 1958 at regne ansat som professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet. Professor Jørgensen er født 1927 og blev juridisk kandidat 1949, hvorefter han virkede som sagførerfuldmægtig. I 1952 fik han beskikkelse som landsretssagfører. Siden 1955 har han været vikarierende professor ved Aarhus Universitet, og ved dette universitet erhvervede han i 1957 doktorgraden for afhandlingen »Erstatning for Personskade og Tab af Forsørger» (se SvJT 1958 s. 442).

Hv.

 

    Danmarks Juristforbund afholdt i efteråret 1958 en to dages arbejdskonference i Svendborg med forbillede i de årlige konferencer, der afholdes af Sveriges Juristförbund til drøftelse af aktuelle faglige og organisationsmæssige problemer. Der deltog ca. 70 yngre jurister og juridiske studerende, og de tre mødeemner var: Aktuelle skatteproblemer for akademikere, Juristforbundet som faglig organisation (med indledning ved professor, dr. jur.v. Eyben og direktøren for Sveriges Juristförbund Styrbjörn von Feilitzen) og Advokaterne og administrationen.
    På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i februar 1959 vedtoges det at oprette Juristforbundets eget forlag med det hovedformål at billiggøre juridiske bøger, herunder lærebøger, og at skaffe de juridiske forfattere rimelige honorarer. Endvidere vedtog man at ansætte protokolsekretær i Folketinget Ove Madsen, der hidtil har bestridt hvervet som forbundets forretningsfører med halv daglig arbejdstid, som direktør for Juristforbundet med fuld beskæftigelse.

Hv.

 

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde i oktober 1958. Som gæster deltog hovrättspresidenterne H. Zetterberg, I. Wieslander og B. Kjellin, häradshövding Sven Rönnquist og borgmästare K. Møller. På mødet indledte formanden, civildommer Harald Petersen, en forhandling om forholdet mellem Juristforbundet og Dommerforeningen, og professor, dr. jur. Fr. Vinding Kruse talte om »Menneskeretten — en revolution». Som Københavns Byrets repræsentant i bestyrelsen afløste byretsdommer Tage Bjørn dommer C. E. Larsen. I øvrigt genvalgtes bestyrelsens medlemmer.

Hv.