Näringsfrihetsrådet. Av de 23 ärenden som under år 1958 var anhängiga hos näringsfrihetsrådet avsåg 12 sådana fall vari ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor (NO) påkallat förhandling för undanröjande av skadliga verkningar av konkurrensbegränsning. I tre av dessa fall hade näringsfrihetsrådet under år 1957 eller tidigare beslutat om sådan förhandling. Dessa fall avsåg det s. k. annonsbyråsystemet, leveransvägran i fråga om tapeter avvisst märke samt konkurrensbegränsning inom tandläkaryrket. Förhandlingar har under år 1958 pågått i ärendena och beträffande de två förstnämnda slutförts med positivt resultat. I tandläkarärendet däremot hade förhandlingarna ännu i april i år icke lett till någon lösning. Den närmare arten av de tre ärendena angavs i fjolårets notis om rådets verksamhet (SvJT 1958s. 345). — Två fall av leveransvägran, nämligen i fråga om leksaker och fotoramar, kunde avskrivas av rådet, sedan leveranser kommit i gång innan rådet slutligt prövat frågan om konkurrensbegränsningarnas skadlighet ur allmän synpunkt. Ett tredje fall avskrevs, sedan talan i ärendet återtagits av NO. — I ytterligare ett fall av leveransvägran beslöts strax före årsskiftet att förhandling skulle upptagas. Fallet avsåg ett hemköpsföretag i Sundsvall, som vägrades leveranser av kolonialvaror och djupfrysta varor i hemorten och som därför nödgades anlita leverantör på avlägsen ort. Detta medförde ökade kostnader och ökat besvär för företaget. Rådets beslut om förhandling i saken omfattade de fem partihandlare med verksamhet i Sundsvall, vilka förde fullständiga sortiment av nämnda varor. Partihandlarna

362 NOTISERhar nyligen gått med på leveranser till hemköpsföretaget, och rådet har avskrivit ärendet. En annan framställning om förhandling i ett ärende rörande vägran att leverera varor till ett hemköpsföretag, där NO för sin del icke funnit skäl att föra talan, avslogs av rådet. Bland skälen att vägra leveranser hade vissa personliga förhållanden beträffande klaganden åberopats. Rådet fann dessa vara av sådan art att, oavsett om andra skäl inverkat, leveransvägran inte kunde anses vara ur allmän synpunkt otillbörlig. — Fyra framställningar från NO om förhandling var ännu vid årsskiftet 1958/59 under handläggning. Fallen avsåg minimiprissättning inom frisöryrket, vägran att tillåta försäljning av läskedrycken Pommac, vägran att leverera kolonialvaror till inköpsförening i Halmstad samt vägran av ensamrättsinnehavare i fråga om butiksförsäljning av öl i Eskilstuna att antaga ytterligare en ölleverantör. Beslut har numera fattats i de två sistnämnda fallen. Framställningen rörande inköpsföreningen i Halmstad avslogs av rådet. Föreningens verksamhet hade begränsats på så sätt, att den tillgodosåg icke allmänheten utan endast en sluten grupp av konsumenter, de stats- och kommunalanställda i staden. Leveransvägran ansågs därför av rådet icke innefatta konkurrensbegränsning med skadlig verkan ur allmän synpunkt. I fallet rörande ölförsäljningen i Eskilstuna beslöt däremot rådet att förhandling skulle upptagas.
    Näringsfrihetsrådet beviljade under år 1958 dispens på vissa villkor från bruttoprisförbudet i fråga om böcker. En översiktlig redogörelse för detta omfattande och komplicerade ärende lämnades i fjolårets notis. — Dispens från bruttoprisförbudet beviljades även i fråga om noter samt — i avvaktan på viss statlig utredning rörande fiskhandeln — i fråga om partihandel med strömming.
    Rådet avgav under året fem remissutlåtanden, nämligen beträffande nordiskt ekonomiskt samarbete, reklamens omfattning och kostnader m. m., varumärkeslagstiftningen, tobaksmonopolets offentliga reklam samt ett förslag till rättsskydd för växtförädlingen.
    Sammanlagt höll näringsfrihetsrådet 28 sammanträden varav hälften med rådet in pleno och hälften inför rådets ordförande. Sex av de förstnämnda sammanträdena hade offentligen bekantgjorts. Det kan här nämnas, att det praktiska förhandlingsarbetet kommit att åvila ordföranden ensam i större utsträckning än vad man måhända ursprungligen räknat med.
    Beslut och utlåtanden m. m. av näringsfrihetsrådet liksom av ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor refereras fortlöpande i den av statens pris och kartellnämnd i samarbete med nyssnämnda två myndigheter utgivnatidskriften Pris- och kartellfrågor.

B.-H. K.