Justitierådet Edvard Cassels stiftelse. Denna stiftelse tillkom genom ett av framlidne justitierådet Edvard Cassel (se om honom SvJT 1936 s. 477 och 1941 s. 358 nr 146) d. 16 jan. 1936 upprättat testamente, i vilket testator bl. a. förordnat, att vad som återstode av hans bo, sedan vissa legat m. m. utgått, skulle tillfalla Stockholms högskola och bilda en fristående fond eller stiftelse, vars syfte skulle vara att genom anslag till stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid högskolan vara verksam för fakultetens utveckling, dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov. Stiftelsen skulle enligt föreskrift i testamentet stå under förvaltning av en styrelse bestående av tre ledamöter, nämligen stats- och rättsvetenskapliga fakultetens dekanus såsom ordförande samt de två övriga, vilka borde vara bosatta i Stockholm eller dess närhet, valda för fem år i sänder, den ena av HD och den andra av Sveriges advokatsamfund.
    Med K. M:ts tillstånd har sedermera den ändringen skett, att juridiska fakulteten må utse en av sina ledamöter att under en period av tre år för varje gång vara ledamot av och ordförande i stiftelsens styrelse. Ordförande är nu högskolans rektor juris prof. Håkan Nial. Advokaterna representeras av testators brorson adv. Knut Cassel. Efter justitierådet Fritz Sterzel, som varit av HD utsedd styrelseledamot under stiftelsens hela verksamhetstid till sin död d. 2 april 1959, har HD d. 20 april 1959 till styrelseledamot utsett justitierådet Nils Beckman.

N. B.

 

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1958 till 41 577: 65. Därav var 21 170: 80 placerade i aktier medan 20 406: 85 innestod i bank. Avkastningen under året utgjorde 2 630: 58.
    Från fonden har under 1958 utdelats 3 900 kr. till Föreningen Norden.

S. R.