Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    31 mars 1959 förordnat Göran Forsberg att såsom expert biträda 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar (SvJT 1956 s. 544);
    9 april 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Bergqvist till sekr. i varumärkes- och firmautredn., såvitt angår revisionen av lagstiftningen mot illojal konkurrens (1949 s. 639);
    14 april 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Einar Mogård till sekr. åt utredn.mannen för en översyn av 1949 års lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (1958 s. 628);
    s. d. förordnat led. av riksdagens I kamm., red. Göran Karlsson och lantbrukaren Ebbe Ohlsson till sakkunniga i 1954 års fast.bildn.komm. (1954 s. 62) ;
    16 april 1959 förordnat tingssekr. Örjan Wetterberg att såsom expert biträda utredn. rör. specialstraffrätten (1956 s. 144);
    17 april 1959 förordnat lagbyråchefen i eckl.dep., ass. i hovr. för Västra Sverige Ingemar Ulveson till sakkunnig i utredn. för förberedande översyn av utsökn.lagen och därmed sammanhängande frågor (1957 s. 676);
    20 april 1959 förordnat borgm. i Varberg Axel Lindskog och rådm. i Gtbg Härje Stenberg att såsom experter biträda stadsdomstolsutredn.
    Hovrätterna. K. M:t har 17 april 1959 förordnat fiskalerna i Svea hovr. Leif Brundin och Birgitta Norman till assessorer i samma hovr. fr. o. m. 1 maj 1959.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 17 april 1959 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Ohlsson till tingsdomare i Vättle, Ale och Kullings domsaga;
    24 april 1959 beviljat häradshövd. i Färs domsaga Knut Ulfsparre avsked med utg. av juli 1959.