366 PERSONALNOTISER    Vattendomstolarna. K. M:t har 10 april 1959 förordnat t. f. vattenrättssekr.vid Österbygdens vattendomstol Göran Herner till vattenrättssekr. vid samma domstol t. v. under tre år.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 17 april 1959 beviljat ordf. å Sthms rr:s 4:e avd., rådm. Eric österberg avsked med utg. av maj 1959.

 

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har
    11 april 1959 utnämnt e.o. landsfogdeassistenten Sten Hamrin till stadsfiskal i Umeå fr. o. m. 1 juni 1959;
    22 april 1959 utnämnt stadsfiskalen i Visby Stig Age till stadsfiskal i Örebro fr. o. m. 1 juli 1959;
    27 april 1959 utnämnt e.o. landsfogdeassistenten Thorvald Eliasson till bitr. stadsfiskal i Malmö fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. förordnat e.o. landsfogdeassistenterna Erik Ahnfeldt, Ove Hesselgren, Axel Richter och Sven-Olof Håkansson till e. stadsfiskaler i Malmö fr. o. m.1 maj 1959.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 17 april 1959 beviljat byråchefen i fångv.styr. Axel Wennerholm avsked med utg. av juli 1959.

 

    Nedre justitierevisionen. På stat uppförde rev.sekr. J. Björling åtnjöt 1 april 1959 på grund av offentligt uppdrag (ss RÅ taga befattning med visst ärende) ledighet från rev.sekr.tjänsten. Av de 27 ord. rev.sekr. voro 20 i tjänst, 6 ämbeten voro vakanta.
    Såsom tf rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden Th. Granger (Göta), E. Öhlén (N. Norrland) och Å. Åkebring (N. Norrland), assessorerna A. Loheman (Svea) och L. Bruhn (Svea), hovrättsråden S. Bramsjö (Ö. Norrland) och I. Henkow (N. Norrland), assessorerna J. Åkerman (Svea), C.-G. Grotander (N. Norrland), hovrättsrådet K.-E. Andersson (Ö. Norrland), assessorerna C.-G. Wargelius (Skåne och Blekinge), O. Thulin (V. Sverige), S. Sigander (V. Sverige), S. Löwendahl (Göta), B. Smedberg (Göta), A. Åslund (Svea),O. Herlin (N. Norrland), C. J. Johansen (V. Sverige) och B. Erneholm (Svea).

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1959 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea horätt
    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden G. Hagströmer,* v. ordf., och S. Nordell, assessorn T. Ahlgren, adj .led. G. Grönvall.
    II avd.: lagmannen T. Boye,* hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och C. Söderström, assessorn L. Wilhelmson, adj.led. T. Sverne.
    III avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet S. Löwenhielm,* v.ordf., assessorn M. von Koch, adj.led. I. Gullnäs och Böret Eriksson.IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden R. Lundin,* v. ordf., och N. Mangård, assessorn Å. Wikner, adj.led. O. Sundberg.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden E. Ameln,* v. ordf., och C. F. Hadding, adj.led. U. Nordenson och Chr. Rune.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden Kj. Ericsson,* v. ordf., och E. Backman, assessorerna T. Sars och P. Hylander.
    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden R. Pihl,* v. ordf., och Å. Sahlquist, assessorn J. Oldin, adj.led. Birgitta Norman.
    VIII avd.: lagmannen N. Graf ström, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E. Falk,* assessorn G. Ekman, adj.led. B. Rydin.
    Extra avd. I: hovrättsråden G. Aquilon,* ordf., J. Victor, v. ordf., och E. Beskow, assessorn S. Ekberg, adj.led. J. Ericson.
    Extra avd. II: hovrättsråden R. Senndahl, ordf., Y. Linder,* v. ordf., assessorerna L. Lindberg, E. Linder och Chr. Åström.
Vatten överdomstolen
    I avd.: lagmannen N. G. Jansson, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., S. Aminoff och R. Nyman, assessorerna L. Jarnås och I. Hollbeck, adj.led. S. Svärd och Brit-Marie Ericsson.
    II avd.: lagmannen N. Viklund,* hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorerna L. Ljungström och Ingrid Hilding, adj.led. G. Knös, C. G. Wedin, P. Lundbergh och F. Andrén.

PERSONALNOTISER 367Göta hovrätt
    I avd.: lagmannen O. Lundin, hovrättsråden S. Ruhe, v. ordf., B. Höijer och L.-E. Björkman,* assessorerna N. Sönnerby och T. Landahl, adj.led. F. Lindstam och A. Frennberg.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden B. Beskow,* v. ordf. B. N:sonDag och U. Norén, assessorn K. Lüning, eo fiskalen B. Svenson (adj.led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf. och L. Wetterling,* assessorn Å. Widding, adj.led. R. Lindgren.
Hovrätten över Skåne och Blekinge
    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm,* assessorerna O. Nelander och G. Cronsioe.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och S. O. Svensson,* adj.led. N. B. Lihné.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall,* assessorn J. E. Elliot, adj.led. A. Lundstedt.
Hovrätten för Västra Sverige
    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung*och S. Pontén, adj.led. S. Arning, extra led. L. Ljunggren.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Ekblom*, tf v. ordf., och T. Hellquist, assessorn E. Heyman, extra led. S. Leire.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge,* v. ordf., och B. Arnold, adj.led. L. Thorleif och B. Helling.
    IV avd.: hovrättsråden S. Wildte, tf ordf., C. I. Lefwander* och Anna-Lisa Vinberg, extra led. J. E. Jagander.
Hovrätten för Nedre Norrland
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet G. Malmer,* v. ordf., assessorerna S.-E. Ellmén, B. Duus och A. Nordgren.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz,* hovrättsrådet S. Melin, v. ordf., adj.led. G. Steen, L. Landh och C.-E. Wollsén.
Hovrätten för övre Norrland
    I avd.: lagmannen A. Fallenius,* hovrättsrådet B. Zethræus, v. ordf., adj.led. F. Rekke och Ingrid Andersson.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsrådet B. Rydstedt*, v. ordf., assessorerna N. Lindroth, P.-U. Hagberg och A. Berg, adj.led. I. Kilander.