Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkr. 1 april 1959 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden A. Ribbing (chef f. rättsavd. jordbr.dep.), K. Sidenbladh (just.dep.), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (avd.chef komm.dep.), H.-F. Ringdén (byråchef just.dep.), E. Conradi (just.dep.), P.-E. Furst (kommerskoll.), A. Brunnberg (led. i lagberedningen), S. af Geijerstam (statsråd), B. Alexanderson (led. i lagberedningen), L. Granqvist (chef f. rättsavd. socialdep.), G. Lagergren (neutral led. av skiljekommissionen för egendom, rättigheter och intressen i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (jordbr.dep.), G. Thyresson (byråchef MO), P. Bergsten (statssekr. just.dep.), Sara Falk (just.dep.), G. Seldén (byråchef RÅ), T. Hesser (just.dep.), H. Nordqvist (just.dep.) och L. Simonsson (just.dep.), assessorerna P. Westerlind (sekr. lagberedningen), E. Åqvist (lagbyråchef finansdep.), B. Hult (lagbyråchef just.dep.), I. Wallenberg (byråchef JO), G. Petrén (Nordiska rådet), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), A. Loheman (tf rev.sekr.), C. Holmberg (just.dep.), B. Mollstedt (just.dep.), I. Lekman (byråchef hyresrådet), A. Litzén (riksdagens konst.utskott), B. Holmquist (byråchef MO), L. Bruhn (tf rev.sekr.), A. Elowson (soc.dep.), J. Åkerman (tf rev.sekr.), L. Hjerner (doc. Sthms högskola), M. Bäärnhielm (riksdagens III lagutskott), S. Nordlund (chef f. rättsavd. inrikesdep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (tf byråchef näringsfrihetsrådet), A. Åslund (tf

 

368 PERSONALNOTISERrev.sekr.), G. Dyrssen (just.dep.), E. Holmberg (inrikesdep.), T. Löwbeer (riksdagens I lagutskott), B. Erneholm (tf rev.sekr.), G. Ericsson (eckl.dep.), E. Hellner (inrikesdep.), G. Sandell (riksdagens konst.utskott), L. Persson (riksdagens III lagutskott), E. Mogård (just.dep.), fiskalerna O. Bruun (studier ), T. Brundin (just.dep.), A. Hedström (just.dep.), A. Rainer (soc.dep.), N. Mannerfelt (särsk. pensionsutskottet, riksdagen), S. Edlund (studier), C. Lidbom (inrikesdep.), J. Sundberg (studier), A. Wilhelmsson (lagberedn.), S.-E. Nilsson och A. Wallén (arbetsdomstolen), S. Beckman (bitr. åt statsåkl. i Sthm), A. Agell (studier) och G. Ljungberg (studier), tingsdomama J. Gyllensvärd (just.dep.) och F. Nyquist (led. hyresrådet);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden E. Walberg (byråchef RÅ), P. Karlberg (byråchef JK), Th. Granger (tf rev.sekr.), U. Lundvik (JO:s ställföreträdare), assessorerna B. Wieslander (lagbyråchef, statsrådsberedningen), G. Ekblad (riksdagens I lagutskott), S. Löwendahl (tf rev.sekr.), B. Smedberg (tf rev.sekr.), H. Romander (soc.dep.), tingsdomaren S. Jacobsson (civ.dep.);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: assessorerna C. G. Persson (statssekr. inrikesdep.), S. Jungefors (finansdep.), B. Hjern (lagbyråchef just.dep.), E. G. Ohlsson (tf rev.sekr.), L. S. Fredlund (just. dep.), G. Borggård (lagbyråchef handelsdep.), C. Nordström (komm.dep.), C. G. Wargelius (tf rev.sekr.), B.-E. Åhberg (handelsdep.), B. Malm (handelsdep.), Å. Åhström (finansdep.) och K.-G. Lindelöw (eckl.dep.), fiskalerna G. Klementsson (riksdagens konst.utskott), E. Holmberg (riksdagens II lagutskott), G. Danielson (soc.dep.), Ö. Wetterberg (just.dep.), N. O. Wentz (riksdagens II lagutskott), C. A. Petri (riksdagens konst.utskott) samt K.-O. Lidin (studier) ;
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden N. Berglund (byråchef JK) och G. Ernulf (just.dep.), assessorerna I. Ulveson (lagbyråchef eckl.dep.), S. Pettersson (just.dep.), O. Thulin (tf rev.sekr.), S. Sigander (tf rev.sekr.), L. Öhrbom (just.dep.), C. Johansen (tf rev.sekr.) och B. Hamdahl (lagbyråchef socialdep.), fiskalerna E. Borglund (inrikesdep.), S. Hillert (studier), U. Cervin (studier), B. Bengtsson (studier), O. Börjeson (tjänstgör hos JO) och C.-G. Källner (inrikesdep.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden C. G. Asplund (domare i Eritrea), V. Körlof (komm.dep.), Å. Åkebring (tf rev.sekr.), E. Öhlén (tf rev.sekr.), R. Hermansson (exp.chef handelsdep.) och I. Henkow (tf rev.sekr.), assessorerna C.-G. Grotander (tf rev.sekr.) och O. Herlin (tf rev.sekr) samt fiskalen T. Sigeman (studier);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden Å. Paulsson (tf exp.chef försv.dep.), I. Lidbeck (just.dep.), S. Marcus (tf lagbyråchef försv.dep.), K.-E. Andersson (tf rev.sekr.) och S. Bramsjö (tf rev.sekr.).