SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 och 1958

 

FÖRTECKNING UPPRÄTTAD AV JUSTITIERÅDET NILS REGNER

 

    Förteckningen utgör ett supplement till Svensk juridisk litteratur 1865 —1956 (Sthm 1957). Avsikten är att fortsätta med tvåårsförteckningar i SvJT för att senare utgiva ett samlat supplementband.
    Indelningen följer i huvudsak boken; dock ha rättshistoriska arbeten samlats och en särskild avdelning upptagits för internationell rätt. Även beträffande omfattningen överensstämmer förteckningen i stort sett medboken: flera tidskrifter ha excerperats, kompendier upptagna i den särskilda förteckningen SvJT 1958 s. 397 ha uteslutits, under 1957 publicerad litteratur har medtagits även i fall då boken innehåller uppgift därom, några recensioner och yttranden ha anmärkts fastän de publicerats 1959.

 

    Förkortningar:Barnavård = Barnavård och ung- NTfIntRet = Nordisk tidsskrift fordomsskydd international ret og jusEkonRevy = Ekonomisk revy gentiumEkonT = Ekonomisk tidskrift NTfK = Nordisk tidsskrift forFT = Förvaltningsrättslig kriminalvidenskabtidskrift SjöfartsT = Svensk sjöfartstidningHistT = Historisk tidskrift SkatteT = Svensk skattetidningJFFT = Tidskrift utg. av Juri- SocMedd = Sociala meddelandendiska föreningen i Fin- SocVårdsförbT = Svenska socialland vårdsförbundets tidJO = Justitieombudsman- skriftnens ämbetsberättelse SOU = Statens offentliga utKommersMedd = Kommersiella med- redningardelanden SparbT = Svensk sparbankstidKomTeknT = Kommunalteknisk tid- skriftskrift StadsförbT = Svenska stadsförbunLandskomT = Landskommunernas dets tidskrifttidskrift StatsvT = Statsvetenskaplig tidLantmT = Svensk lantmäteritid- skriftskrift SvenskT = Svensk tidskriftLäkarT = Svensk läkartidning SvJakt = Svensk jaktMO = Militieombudsmannens SvJT = Svensk juristtidningämbetsberättelse Tf Kriminalvård = Tidskrift för kriNAdmT = Nordisk administrativt minalvårdtidsskrift TfR = Tidsskrift for rettsviNFörsäkrT = Nordisk försäkringstid- tenskapskrift TSA = Tidskrift för SverigesNJA = Nytt juridiskt arkiv advokatsamfundNKÅ = Nordisk kriminalistisk UfR = Ugeskrift for retsvæsenårsbok Vattenkraftfören. publ. = SvenskaNordT = Nordisk tidskrift vattenkraftföreningensNorsk RetsT = Norsk retstidende publikationer

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 407BIBLIOGRAFISKT M. M.
    Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1956 och 1957. Utg. av riksdagsbiblioteket genom Gunnel Bohman (1957, 1958).
    Förteckning över kompendier 1956—1957, SvJT 1958 s. 397.
    Nils Regner Svensk juridisk litteratur 1865—1956 (1957, 610 s.). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 16. Anm. av Erik Fahlbeck StatsvT 1958 s.220, Per-Erik Fürst Juristnytt 1958 s. 43, Knud Illum UfR 1958 s. 100, Hjalmar Nordfelt SvJT 1958 s. 238, Erik Stern SkatteT 1958 s. 117 samt i Norsk RetsT 1958, s. 255, StadsförbT 1958 s. 452.
    Katalog över Juridiska biblioteket i Stockholm, under överinseende av Phillips Hult upprättad av Hillevi Vretblad (1958, 995 s.). Anm. av Gustaf Carlsson TSA 1959 s. 31, Jan Hellner SvJT 1959 s. 347, Allan Philip UfR 1959 s. 66.
    Juridisk oppslagsbok, utg. af Den norske sakførerforening under red. av
    B. Motzfeldt (Oslo 1957, lösbladssystem). Anm. av Sara Falk SvJT 1959 s. 42, Kurt Grönfors TSA 1957 s. 342.

 

    Register till Nytt Juridiskt Arkiv avd. I 1944—1953 jämte Högsta domstolens minnesbok för samma år, utg. av Seve Ekberg och John Alsén (1957,473 s.).
    Register till Svensk Juristtidning 1946—1955, upprättat av Sten Rudholm (1956, 148 s.).
    Register till Förvaltningsrättslig tidskrift 1953—1957, FT 1958.
    Sara Falk Anm. av Tidsskrift for rettsvitenskap årg. 1958, SvJT 1958 s. 388.

 

    Festskrift til Poul Andersen 12 juni 1958 (Kbhvn 1958, 450 s.). Anm. avC. Bang Juristen 1959 s. 81, Hilding Eek SvJT 1958 s. 590, Erik Fahlbeck StatsvT 1958 s. 319.
    Liber amicorum of congratulations to Algot Bagge (1956). Anm. av Kurt Grönfors SvJT 1957 s. 16.
    25 Economic essays in honour of Erik Lindahl (1956). Anm. av Seve Ljungman SvJT 1957 s. 556.
    Festskrift till Östen Undén den 25 aug. 1956 (1956). Anm. av Håkan Nial SvJT 1957 s. 117.
    Minnesskrift utg. av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957 (1957, 298 s.). Anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1957 s 273, Åke Holmbäck, Kring ett fakultetsjubileum, SvJT 1957 s. 449.
    Kommunaljuridiska spörsmål I (1957, 78 s.), II (1958, 77 s.). Utg. av Sveriges juristförbund (offset).
    Rättshistoriska studier II (1957, 360 s.). Skrifter utg. av Institutet förrättshistorisk forskning ser. 2. Anm. av Per-Edwin Wallén SvJT 1958 s. 595.
    Scandinavian studies in law vol. I 1957 (1957, 198 s.), II 1958 (1958, 218 s.). Anm. av Sara Falk SvJT 1959 s. 35. — Vissa uppsatser äro utg. i särtryck i serien Studia juridica Stockholmiensia.
    Social och kommunal förvaltning. Uppsatser utg. av Sydsvenska socialinstitutet i Lund (1957, 150 s.). Anm. av Sten-Sture Landström StadsförbT 1958 s. 26 — SvJT 1958 s. 319.

408 NILS REGNERALLMÄNNA VERK M. M.
    Sveriges rikes lag 1957 och 1958 (78 och 79 u.), utg. av C. G. Hellquist (1957; 1958).
    Juridikens källmaterial. En orientering, av Hilding Eek, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Hans Thornstedt, Lennart Vahlén och Lars Welamson (kompendium Sthm 1958, 113 s.).
    Svensk rättspraxis. Specialregister för översikterna över svensk rättspraxis i SvJT, Registret till SvJT 1946—1955 s. 147.
    Från Sveriges Högsta domstol 1956—1957, av Halvar Lech och Nils Beckman, TfR 1957 s. 225, 1958 s. 256.
    C. G. BjörlingÅke Malmström Civilrätt. Lärobok för nybörjare (15 u.1958, 330 s.). Anm. av Ulf Bernitz och Kurt Grönfors SvJT 1958 s. 390.
    Knut Rodhe Obligationsrätt (1956). Anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1958 s. 124, Jan Hellner N FörsäkrT 1957 s. 242, A. Vinding Kruse Juristen 1958 s. 285, Fritjof Lejman SvJT 1957 s. 383. Värdepapper se HB.
    Hjalmar Karlgren Anm. av Das deutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Heinrich Lehmann I—II (Berlin 1956), SvJT 1957 s. 410.

 

    Vidar Fahlander och Sven Nylin Handelsrätt (8 u. 1958, 203 s.). — Nylin Rättskunskap (3 u. 1957, 88 s.). Folke Lindberg Handelsrätt (4 u. 1957, 148 s.).
    Tekno's Populär juridik. Affärshandbok under red. av I. Holmstedt. Supplementbok av Berndt Philipson 1956 (1956, 190 s.), 1957 (1957, 140 s.), 1958 (1958, 95 s.).

 

    Nils Herlitz och Alf Johansson Svensk samhällslära (9 omarb. och utvidg.u., 2 tr. 1957, 236 s.).
    Samhällskunskap för seminarieundervisningen, annan högre undervisning och det fria bildningsarbetet. I, Stats- och kommunalkunskap, socialpolitik m. m. (2 u. 1957, 400 s.). Skolöverstyrelsens skriftserie 9.

 

    Sara Falk Nordiskt lagsamarbete, SvJT 1958 s. 477. — Ett nordiskt rådgivande domstolsorgan, SvJT 1958 s. 409, jfr TSA 1958 s. 297.
    Nordiska rådet Session 5 (H-fors 1957, 1804 s.).
    Gustaf Petrén Lagstiftningsfrågor vid Nordiska rådets femte session, SvJT 1957 s. 286. — Ändrad stadga för Nordiska rådet, StatsvT 1957 s. 288.