RÄTTSHISTORIA

    Uppländska domböcker 9, Vendels sockens domböcker 1736—1737 (1956) anm. av Erik Anners HistT 1957 s. 378, Gerhard Hafström SvJT 1957 s. 402, 644, Knut Robberstad TfR 1957 s. 163.
    Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Utg. av Stockholms stadsarkiv. D. 4 1601—1602, red. av Folke Sleman (1957, 399 s.).
    Svenskt boklexikon 1700—1829. Rättegångshandlingar förtecknade av Samuel E. Bring (1958, 259 s.).
    Jan Eric Almquist Svensk rättshistoria. Efter föreläsningar. I, Processrättens historia. II, Familjerättens historia. III, Fastighetsrättens historia d. 1, Sakrätt, d. 2, Kameralrätt (kompendium Sthm 1958, 423 s.). — Johan Stiernhöök. Vår förste rättshistoriker, Rättshistoriska studier II (1957) s. 162. —Vem var lagutgivaren Claudius Åkerman?, SvJT 1957 s. 328, 621. — Georg Stiernhielm och västgötalagarnas handskrifter, SvJT 1958 s. 231.
    Erik Anners Götalagarnas lekarerätt — en keltisk influens, Rättshistoriska studier II (1957) s. 8.
    Nils Edling Om tillkomsten av utlåtandena från Göta hovrätt och Östergötland över lagkommissionens förslag till giftermåls- och ärvdabalk 1690, Rättshistoriska studier II (1957) s. 246.
    Gerhard Hafström Forsaristningens tolkning, SvJT 1957 s. 538.
    Axel Nelson Inledning till studiet av Hälsingelagen och dess text historia enligt Cod Ups B 49, Rättshistoriska studier II (1957) s. 54.
    Per-Edwin Wallén Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht (1958, 343 s.). Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning ser. 1bd 5. Anm. av Erik Anners SvJT 1959 s. 173.
    Hillevi Vretblad Nordisk rättshistorisk litteratur 1950—1955, Rättshistoriska studier II (1957) s. 270.

 

    Sängledning och äktenskaps fullbordande enligt äldre svensk rätt, Lizzie Carlsson i Vetenskapssocietetens i Lund årsbok 1956 s. 47 samt Ragnar Hemmer JFFT 1958 s. 103 med efterskrifter av Lizzie Carlsson s. 277, Hemmer s. 285.
    Carl-Fredrik Corin och Carl Rundquist Stockholms förmyndarkammare 1667—1956 (1956, 79 s.). Anm. av Birger Brandt SvJT 1957 s. 342.
    Gerhard Hafström Hatt och huva (mans och kvinnas likställighet beträffande giftorätt och arv), SvJT 1958 s. 273, jfr s. 54.

410 NILS REGNER    Bengt Rydelius Prästeståndets lika gifto- och arvsrätt, Rättshistoriska studier II (1957) s. 234.
    Ingvar Zachrisson Tingsskötning enligt Östra härads domböcker för åren 1620—1680, Rättshistoriska studier II (1957) s. 215.
    Lizzie Carlsson »Handsken är kastad». Tvekamp och rättssymbolik, Rättshistoriska studier II (1957) s. 151.
    Gerhard Hafström Böter och baugar, Rättshistoriska studier II (1957) s.1. jfr SvJT 1958 s. 53.
    Ragnar Hemmer Om vådaverken i den svenska landskapsrätten, Rättshistoriska studier II (1957) s. 26.

 

    Lars Bergquist Om de svenska borgrätternas uppkomst, Rättshistoriska studier II (1957) s. 104.
    Yrjö Blomstedt »Den inkompetente lagläsaren» — en historisk vrångbild, NordT 1958 s. 107.
    Bror Karlsson Regementsformen för Västergötland 1540, Rättshistoriskastudier II (1957) s. 116.

 

    Laurentius Petris handskrivna kyrkoordning av år 1561, utg. med inledning av Emil Färnström (1956), anm. av Sven Kjöllerström HistT 1957 s. 403.
    Carl Arvid Hessler Stat och religion i upplysningstidens Sverige (1956) anm. av Stig Boberg HistT 1957 s. 213, Sven Kjöllerström StatsvT 1956 s. 384.
    Sven Kjöllerström Guds och Sveriges lag under reformationstiden. En kyrkorättslig studie (1957, 117 s.). Bibliotheca theologiae practicae 6. Anm. av Gerhard Hafström HistT 1958 s. 224.
    Sven Lindegård Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571—1686 (1957,301 s.). Bibliotheca theologiae practicae 5. Anm. av Hans Cnattingius HistT 1958 s. 435.
    Adolf Schück Ha »gifta» biskopar funnits i medeltidens Sverige?, SvJT 1957s. 646.
    Arthur Sundstedt Striden om konventikelplakatet (1958, 367 s.).

 

    Carl-Fredrik Corin Självstyrelse och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668—1697 (1958, 671 s.). Monografier utg. av Sthms kommunalförvaltning 21.
    Tom Söderberg Stadshistorisk revy 1955—1956, StadsförbT 1958 s. 276, 305.

 

    Jan Eric Almquist Den moderna romanistikens metoder och deras genombrott i Sverige vid början av 1900-talet, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 45.