GIFTERMÅLSBALKEN

 

    Åke Malmström Rättssociologiska forskningsuppgifer inom äktenskapsrätten, JFFT 1957 s. 231.
    K. G. Lindberg Är tiden nu inne för giftorättens avskaffande?, TSA 1958 s 3.
    Göran Luterkort Jag och min rätt: Underhållsplikt (1958, 54 s.). — SvJT 1959 s. 191.
    Henning Sjöström Kvinnan och lagen (1957, 215 s.).
    Gunvor Wallin Om avtal mellan makar. En undersökning rörande äktenskapsförord och bodelningsavtal (1958, 279 s.). Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund 20. Anm. av Elin Lauritzen TSA 1959 s. 26.
    Sigrid Beckman Anm. av Mogens Munch, Formueforholdet mellem ægtefæller. En undersøgelse af, hvorledes de nye principper i ægteskabsloven af 1925 har virket i praksis (Kbhvn 1955), SvJT 1957 s. 406.
    Fråga om vilken hänsyn som kan tagas till prästs egna samvetsbetänkligheter mot kyrklig vigsel av frånskilda, JO 1958 s. 247.
    Fråga huruvida efter det dom å hemskillnad vunnit laga kraft domstol äger meddela förbud för makarna vid vite att besöka varandra. JO 1957 s. 241.
    Nils Beckman Underhåll efter äktenskapsskillnad (ang. SvJT 1958 rf s.17), SvJT 1958 s. 333. — Carl-Gustaf Asplund s. 602.
    Sture Grufberg Skadestånd i äktenskapsskillnadsmål, SvJT 1957 s. 426.
    Britta Helander-Hörnlund Jag och min rätt: Skilsmässa (1958, 55 s.). — SvJT 1959 s. 191.
    Bengt Hjern Ett spörsmål om tidpunkten för skillnadsdoms lagakraftvinnande, då fullföljd talan återkallats, SvJT 1957 s. 284.

 

FÖRÄLDRABALKEN

 

    Åke Malmström Föräldrarätt (1956). Anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1957 s. 455, Gösta Walin SvJT 1957 s. 399. — Childrens welfare in family law, Scand. studies I (1957) s. 123 (ur förstnämnda verk).
    Karl J. Höjer Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn och familj (5 u. 1958, 373 s.).
    Ny lag 12 dec. 1958 ang. blodundersökning, NJA II 1958 s. 213.
    Följdförfattningar till ny barnavårdslag, SOU 1957:49, se Socialrätt.

412 NILS REGNER    Anders Bruzelius Överflyttning av vårdnad vid omhändertagande (för samhällsvård), Social och kommunal förvaltning (1957) s. 15.
    Den processuella behandlingen av fråga om underhållsbidrag. Framställning om lagändring (undanröjande av hinder mot upptagande av gemensam ansökan), TSA 1957 s. 138.
    Einar Stenbeck Förmyndare och gode män. En handledning jämte formulär. 6 om arb. u. ombesörjd av Gösta Walin (1958, 165 s.). — SvJT 1958 s. 318.