Stadsbyggnad

 

    Förenklad byggnadslagstiftning. Betänkande avg. i juni 1957 av 1951 års byggnadsutredning, SOU 1957: 21 (292 s.). — Lars Dahlgren Kom TeknT 1957s. 128. — Voldmar Körlof LandskomT 1957 s. 456. — Erik Tobé LantmT 1957s 202. — Yttranden KomTeknT 1957 s. 147, LandskomT 1957 s. 743, StadsförbT 1957 s. 601.
    Reglering av bebyggelsen kring atomenergianläggningar. Lag 28 juli 1958 om ändring i byggnadslagen, NJA II 1958 s. 438.
    Anvisningar till byggnadsstadgan, godkända av Kungl. Maj :t 3 febr. 1950 (6 oförändr. u. 1956, 169 s.). Byggnadsstyrelsens publ. 1950: 1.
    Östen Malmberg Om byggande under markplanet å annans grund i stad, StadsförbT 1957 s. 35.
    Sigurd Rietz Stadsplans rättsverkningar. Genom fastställd stadsplan beskuren rätt att nedföra byggnad under viss nivå under markens yta är i princip icke ersättningsgill (NJA I 1957 s. 736), FT 1957 s. 252.
    E. G. Westman Stadssanering ur juridisk synpunkt, Kommunaljuridiska spörsmål I (1957) s. 1. — Två juridiska frågor om s. k. djupbyggnad (förbud mot byggande under marknivån, grundvattenpumpning), KomTeknT 1957 s. 113.
    Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar 1957 (1958, 476 s.).

 

    Lag 14 dec. 1956 om skyldighet att renhålla gata m. m. NJA II 1956 s. 279.
    Carl G. Persson Allmänna ordningsstadgan m. m. Kommentar till allmänna ordningsstadgan, lagen om allmänna sammankomster, lagen om skyldighet

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 415att renhålla gata m. m. samt lagen om rätt för kommun att uttaga avgift fö rvissa upplåtelser å allmän plats, m. m. (1958, 270 s.). Anm. i LandskomT 1959 s. 182, SvJT 1958 s. 392.
    Nils Dillén Skyldighet att rengöra gata, FT 1957 s. 155 (replik till Hernmarck 1955 s. 349).
    Olof Ringström Avgiftsnormer för vissa upplåtelser på allmän plats (ang. upplåtelser enligt 2 § ordningsstadgan), StadsförbT 1958 s. 5.
    Håkan Strömberg Några randanmärkningar till lagen om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, FT 1957 s. 273. —Kommunala avgifter för gatumarksupplåtelser, StadsförbT 1958 s. 589.