Konkurs- och förmånsrätt

 

    Reinhold Eilard En fråga om fordran i konkurs (ang. skyldighet för förvaltaren att göra anmälan enligt 107 § tredje stycket UL), SvJT 1958 s. 104.
    Lars Samzelius Rättegångskostnad i s. k. jävsprocesser i konkurs, TSA 1958 s. 376.
    Vem skall betala kostnaderna för kungörande av klander mot utdelningsförslag i konkurs?, TSA 1958 s. 291. — Lars Welamson Om kostnader i anledning av klander mot utdelningsförslag i konkurs, SvJT 1958 s. 366. —JO 1959 s. 117.
    Med förordnande såsom rättens ombudsman i konkurs låter sig icke förena uppdrag att föra konkursboets talan i rättegångsmål, JO 1957 s. 146.
    A conto-arvoden i konkurs? Framställning om lagändring, TSA 1957 s. 140. — Yttrande över lagförslag TSA 1959 s. 88.
    Erik Hahr Värdering av livränta enligt konkurslagen, SvJT 1958 s. 399Härtill Sven Lawski s. 545, Hahr s. 547, jfr 1959 s. 200.

 

    Ivar Blanck En fara för fastighetskrediten (ang. förmånsrätt för byggnadsborgenärer i annan gäldenärens fastighet), SvJT 1957 s. 657.
    Lag 21 febr. 1958 om förlagsinteckning i vissa oljelager m. m., NJA II 1958 s. 416.

 

    Erik Burling Några frågor beträffande avveckling av förlagsintecknad egendom utan konkurs, SvJT 1957 s. 204.
    Lars Fogelklou Om ägarhypotek och belåning av överhypotek i förlagsinteckning, Ekon Revy 1958 s. 503.

 

Skadeståndsrätt

 

    Trafikförsäkring. Bilskadeutredningens betänkande, avg. 1 okt. 1957, SOU 1957:36 (185 s.). — Erland Conradi NFörsäkrT 1958 s. 11, SvJT 1957 s. 666.— Yttrande TSA 1958 s. 94.
    Skadestånd i offentlig verksamhet. Förslag avg. 15 dec. 1958 av kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar, SOU 1958:43 (165 s.). — SvJT 1959 s. 115.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 419    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg. 19, 1956, och 20, 1957 (1958, 436 s., 403 s.).
    Bengt Malmæus Svensk rättspraxis i skadeståndsmål. Register över skadeståndsmål med korta referat (2 u. 1957, 506 s.). Försäkringsjuridiska föreningens publ. 6. Anm. av Kurt Grönfors SvJT 1958 s. 34.
    Hjalmar Karlgren Skadeståndsrätt (2 u. 1958, 251 s.). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 1.
    Jan Hellner Några huvudlinjer i diskussionen om skadeståndsansvaret under 1900-talet, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 117.
    Kurt Grönfors Apportionment of damages in the Swedish law of torts, Scand. studies I (1957) s. 93 (ur Skadelidandes medverkan, 1954; uppsatsen även utg. separat).
    Erland Conradi Något om statens och kommunernas skadeståndsansvar i anledning av oriktiga beslut, NAdmT 1958 s. 427, 478.
    Ellinor Jakobsen Lægers civilretlige ansvar for undersøgelse og behandling af patienter (1958, 114 s.).
    Maj Lundquist Om advokats ansvar för s. k. kommissionsombud, SvJT 1957 s. 211.
    Ang. ansvaret för kompanjoners och biträdande juristers handlingar, diskussionsinlägg av Holger Wiklund m. fl., TSA 1958 s. 260.
    Halvar Lech Ersättning för invaliditet och förlust av försörjare. En jämförelse mellan svensk och dansk rätt, NFörsäkrT 1958 s. 121.
    Jan Hellner Anm. av Stig Jørgensen, Erstatning for personskade og tab afforsørger (Århus 1957), SvJT 1958 s. 442.