Sjö- och lufträtt

 

    Svensk rättspraxis. Sjörätt 1951—1955 av Hugo Wikander, SvJT 1957 s. 81.
    Kurt Grönfors Ur svensk sjörättspraxis. Rättsfalls- och materialsamling, sammanställd och kommenterad (kompendium Sthm 1958, 161 s.). — SvJT 1958 s. 538.
    Erik Hagbergh Sjörättens internationalisering, referat av föredrag vid årsmötet 1957 med Svensk förening för internationell sjörätt, SjöfartsT 1957 s. 1372.
    Kaj Pineus Sjölagskommitténs program under diskussion (vid årsmötet 1958 med Svensk förening för internationell sjörätt), SjöfartsT 1958 s. 1189.
    Hugo Wikander Schweizisk sjölag, SvJT 1957 s. 292.

 

    Mönstring och registrering av sjöfolk. Betänkande om sjömanshusen avg. 25 juni 1957 av 1946 års sjömanskommitté, SOU 1957:29 (309 s.). — Yttrande, SjöfartsT 1957 s. 2306.
    Gunnar Böös Kommentar till 1948 års sjöarbetstidslag (ny överarb. u. 1957, 180 s.). — SvJT 1957 s. 640.

 

    Arne Bech och Lennart Hagberg Scancon. En kort orientering (1957, 20 s.).
    Lennart Hagberg Scancon-certepartiet, tillblivelse och innehåll (1958, 27 s.). Handelshögskolans i Gbg skriftserie 1958:1 utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Gbg.
    Lars Fogelklou Ett spörsmål om konossement och s. k. back-letters, Ekon Revy 1957 s. 369.
    Fritjof Nordborg Marginalklausuler-garantier (inledningsanförande till diskussion ang. back-letters), SjöfartsT 1957 s. 1129.
    Gösta Wilkens Anm. av Knut S. Selmer: The survival of general average. A necessity or an anachronism? (Oslo 1958, även i Arkiv for Sjørett IV s. 1), SvJT 1958 s. 529.
    Nils Grenander Sjöpanträtt vid fartygsförsäljning (ang. NJA I 1956 s. 562), SjöfartsT 1957 s. 1559.
    Ny konvention om redareansvarets begränsning (antagen vid sjörättskonferens i Bryssel 1957), SjöfartsT 1957 s. 2085.

 

    Luftfartslagen 6 juni 1957, NJA II 1957 s. 1.
    Befordran med luftfartyg. Yttrande över förslag till reviderad lagstiftning, TSA 1957 s. 397.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 421    Kurt Grönfors Air charter and the Warsaw convention (1956). Anm. av Karl Sidenbladh SvJT 1957 s. 338.