Näringsrätt

 

    S. Matz De nordiska ländernas näringslagstiftning, NAmT 1957 s. 186.
    Erik Sjöholm Torghandeln ur rättslig synpunkt, FT 1958 s. 353.
    Arne Irsten Kartellsaneringen och den nya pris- och kartellagen (1957,24 s.).
    Stig Jägerskiöld Lagstiftningen mot karteller och konkurrensbegränsning,FT 1958 s. 101.
    Åke Martenius Konkurrensbegränsning och illojal konkurrens, Balans 1957 nr 1 s. 29.
    Gösta Wiedesheim-Paul Den nya pris- och kartellagstiftningen. En kortfattad översikt (1958, 46 s.).
    Pris- och kartellfrågor, utg. av Statens pris- och kartellnämnd i samarbete med Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor och Näringsfrihetsrådet(1957— ).
    Åke Martenius Anm. av Torstein Eckhoff och Öyjstein Gjelsvik, Prisloven (Oslo 1955), Knut Blom, Prisloven (Oslo 1954), Steen Richter, Monopolloven (Kbhvn 1955) samt Fr. Vinding Kruse, Mod kulturforfaldet (Kbhvn 1956),SvJT 1957 s. 627.
    William Hemberg och Oskar Sillén Bokföringslagen av 31 maj 1929 med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister (5 u. 1958, 180 s.). —SvJT 1959 s. 191.
    Gunnar Björnesjö Några synpunkter på hantverkares bokföringsskyldighet, SkatteT 1958 s. 186.

 

    Bättre matpotatis. Reglering av handeln med matpotatis m. m. Delbetänkande avg. 12 maj 1958 av 1956 års matpotatisutredning, SOU 1958:24(91 s.).
    Gösta Florén Hälsovårdsstadgan och livsmedelsstadgan med rättsfall och anvisningar (6 u. 1957, 206 s.).

424 NILS REGNER    H. Bergils och A. Åman Svensk nykterhetslagstiftning. Författningar ang. alkoholförsäljning och nykterhetsvård m. m. Supplement (1958, 84 s.).
    Sten Walberg, Karl Wilh. Ström, Gunnar Erbacke och Arne Hillbo Handel med drycker efter 1954 års reformer inom nykterhetspolitiken (2 omarb. u. 1957, 321 s.). — SvJT 1958 s. 319.
    Fråga om tillämpningen av 18 § ölförsäljningsförordningen, JO 1957 s. 279.
    Oljelagring. Betänkande avg. 21 dec. 1956 av 1955 års oljelagringskommitté, SOU 1957:4 (117 s.).