Kriminologi m. m.

 

    Ivar Agge Från straffrätt till kriminalvetenskap, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 9. — Klientel- och behandlingsundersökningar som grundval för kriminalpolitiskt reformarbete, NTfK 1957 s. 107, jfr NKÅ 1957 s. 197.
    Ivar Agge m. fl. Kriminologi (1955) anm. av Johs. Andenæs SvJT 1957 s. 187, Knud Waaben Juristen 1957 s. 42.
    Bo Gerle Till frågan om mordbrännares samhällsfarlighet. Efter undersökning av ett rättspsykiatriskt material, NTfK 1958 s. 185.
    Maths Heuman Utblickar på brottmålsprocessen och brottsbekämpandet. Anförande, SvJT 1958 s. 145.
    Olof Kinberg, Gunnar Inghe och Torgny Lindberg Kriminalitet och alkoholmissbruk (1957, 199 s.). Anm. av Ivar Agge SvJT 1958 s. 395.
    Knut Sveri Ungdomskriminalitet i Sverige og Norge, SvJT 1958 s. 151.
    Om moderna strömningar inom kriminalpolitiken, NKÅ 1957 s. 1.
    Kriminologisk forskning i Sverige, NTfK 1958 s. 60.

 

Reformförslag och allmänna verk

 

    Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande, SOU 1956: 55. — Yttranden Barnavård 1957 s. 200, LäkarT 1958 s. 1791, SocMedd 1958 s. 195, TSA 1958 s. 43. — Bengt Hult Barnavård 1957 s. 67, Juristnytt 1957 s. 202, SvJT 1957 s. 136. — Torsten Eriksson Tiden 1957 s. 134. — Harry Guldberg Från straff till skydd, SvJT 1958 s. 1. — Knud Waaben NTfK 1957 s. 153. — Thorsten Sellin The protective code. A Swedish proposal (1957, 56 s.). — Ivar Strahl Pressdebatt, SvJT 1957 s. 561, jfr s. 487. Genmälen av Karl Olivecrona s. 583, Per-Erik Fϋrst s. 586, Strahl s. 649, Olivecrona s. 649. — Strahl Förslaget inför utländska bedömare, SvJT 1958 s. 322. — Aktuell debatt om brott och straff. Med inledning av Hans Thornstedt (1957, 103 s.). SvJT 1959 s. 41. — Diskussioner ang. påföljdssystemet med inl. anf. av Hult och Carl Holmberg, NKÅ 1957 s. 23, 54.
    Nils Beckman, Ragnar Bergendal och Ivar Strahl Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten (2 u. 1957, 668 s.). — SvJT 1959 s. 41.
    Nordisk kriminalistisk årsbok 1955, 1956 och 1957. De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok (1957, 142 s.; 1958, 110 s.; 1959, 349 s.). — SvJT 1957 s. 478, 1958 s. 445.
    Ivar Strahl Anm. av Les codes pénaux européens par Marc Ancel I—II (Paris 1956—57), SvJT 1957 s. 472.
    Hans Thornstedt Anm. av Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret. Speciel del (Kbhvn 1955), SvJT 1957 s. 635.