SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 425Allmänna delen

 

    S. Matz Straffbarheten för culpösa gärningar i farliga yrken (ang. innebörden av begreppet oaktsamhet), SvJT 1957 s. 419.
    Hans Thornstedt Om rättsvillfarelse (1956). Anm. av L. Nordskov Nielsen NTfK 1957 s. 408, Knud Waaben SvJT 1957 s. 332.
    Ivar Agge Anm. av Knud Waaben, Det kriminelle forsæt (Kbhvn 1957), NTfK 1958 s. 80. — Anm. av Eberhard Schmidhäuser, Gesinnungsmerkmale im Strafrecht (Tübingen 1958), SvJT 1958 s. 393. — Anm. av Günter Stratenwerth, Verantwortung und Gehorsam. Zur strafrechtlichen Wertung hoheitlich gebotenen Handelns (Tübingen 1958), SvJT 1958 s. 394.
    Ny lag 6 dec. 1957 om utlämning för brott, NJA II 1958 s. 1.
    Ivar Höjer Om föreskrifter vid villkorlig dom, Tf Kriminalvård 1957 s. 21.
    Villkorlig dom vid bötesförvandling, JO 1958 s. 38.
    Framställning ang. bättre tillgodoseende av skyddskonsulents behov av kännedom om den, som dömts villkorligt med övervakning utan att personundersökning ägt rum i målet, JO 1958 s. 110.
    Fråga om frihetsstraff må bringas i verkställighet under tid då ansökan att av nåd beviljas uppskov med verkställigheten är beroende på prövning, JO 1958 s. 105.
    Behandlingspraxis i expertbelysning, Tf Kriminalvård 1958 s. 45.
    Ang. tillämpning av 13 § förvaringslagen vid förordnande om återintagning för fortsatt förvaring, JO 1957 s. 308.
    Hovedlinjer i en norsk fengselsreform. Diskussion, NKÅ 1956 s. 43.
    Lars Hjerner Nulla poena sine lege? (ang. förverkande, NJA I 1953 s. 524). SvJT 1957 s. 197.
    Ernst Bexelius Ungdomskriminaliteten och socialvården, Barnavård 1958 s. 81.
    Bertil Adèll Socialstyrelsen och domstolarna, Juristnytt 1958 s. 70. Härtill Bengt Wieslander s. 84, Adèll s. 103, Wieslander s. 126, Carl Svennegård s. 141, Adèll s. 255.
    Bengt Hult Fängelse eller ungdomsvårdskola, SvJT 1958 s. 106.
    Karl J. Höjer Kriminalvård eller socialvård för 18—20-åringar?, SvJT 1957 s. 199, jfr JO 1959 s. 208.
    Carl Svennegård Rättssäkerhet och skyddsvård, SvJT 1958 s. 186.
    S. E. Sjöström Om praxis i åtalseftergiftsärenden, Barnavård 1958 s. 190.
    Jfr barnavårdslagen under Socialrätt.

 

    Tore Strömberg Åtalspreskription (1956). Anm. av Bo Palmgren SvJT 1958s. 526.
    Ang. begynnelsepunkten för preskriptionstiden vid underlåtenhetsbrott, Riksåkl. cirkulär 24 juli 1958.

 

Speciella delen

 

    Carl Svennegård Tolkningen av 10 kap. 11 § strafflagen, SvJT 1957 s. 40.
    Ang. tillåtligheten av vissa spel medelst roulett, Riksåkl. cirkulär 25 sept. 1958.
    Offentlig förevisning av djur. Betänkande med förslag avg. 1 okt. 1957 av djurskyddsutredningen, SOU 1957:38 (175 s.).
    Nya bestämmelser om tillsynen över djurskyddet, NJA II 1958. — Sara Falk LandskomT 1958 s. 561.
    Djurplågeri och djurplågare. Diskussion, NKÅ 1956 s. 85.

426 NILS REGNER    Lag 6 juni 1957 om ändrad lydelse av 4 § 2 mom. lagen om straff för vissa trafikbrott, NJA II 1957 s. 395. — Lag 16 maj 1958 om ändrad lydelse av 3 § samma lag, ibid. 1958.
    Undersökning rörande åklagarnas och domstolarnas tillämpning av lagstiftningen om trafikonykterhet, JO 1958 s. 120.
    Bertil Falconer Det s. k. tablettfylleriets medicinska och juridiska aspekter, SvJT 1957 s. 161.
    Åke Löwgren Nya vindar i rattfyllerimål (i anslutning till Alkoholblodprovet, SOU 1956:37), TSA 1957 s. 320.
    Fritjof Sjögren Brottsbeteckningen vårdslöshet i trafik, SvJT 1958 s. 189.
    Kan man såsom påföljd för trafikskada konfiskera motorfordonet? Diskussion, NKÅ 1956 s. 9.

 

    Hilding Eek Om beskyllningar för brott (1957, 15 s.).
    Ivar Agge Anm. av Sexual offences. A report of the Cambridge department of criminal science, under medverkan av bl. a. Sten Rudholm (London 1957),SvJT 1958 s. 35.
    Hans Thornstedt Några problem rörande förmögenhetsbrotten (särskilt ang. skaderekvisitet och medverkan till förskingring, återfall), SvJT 1958s. 417, jfr 1959 s. 194.
    Gustaf Persson Biltillgrepp, NTfK 1957 s. 77, jfr NKÅ 1957 s. 188.
    Herbert Söderlund Äro vid delcredereansvar uppburna auktionslikvider klientmedel?, TSA 1957 s. 37.
    Åke B. Holmberg Är underlåtenhet straffbar jämlikt 23:4 SL?, TSA 1958 s. 369.
    Klas Lithner Gäldenärsbrott och gäldenärsbrottslingar, NTfK 1958 s. 31.
    Gunnar Carlesjö Allemansrätten och kommunerna, LandskomT 1958 s. 321, 403.

 

    Iakttagelser rörande statlig upphandlings- och kontrollverksamhet m. m. Redogörelse och förslag av Statens sakrevision (1957, 80 s.).
    Bekämpandet av mutor och bestickning m. m. Förslag av Statens sakrevision jämte yttrande, TSA 1957 s. 391.
    K. G. Lindberg Om muta och otillbörlig belöning, TSA 1957 s. 20.
    Thorsten Rosenberg Mutproblemet, Kommunaljuridiska spörsmål II (1958) s. 68.

 

    Fråga huruvida vid ådömande av straff för undanhållande eller rymning i frånvarotiden skall inräknas tid varunder den tilltalade på grund av ledighet eller fritidsbestämmelse ägt vara borta från sitt förband, MO 1958 s. 96, 203.
    Fråga om vid straffmätning må beaktas att den brottslige varit tagen i förvarsarrest, MO 1958 s. 86.
    Ang. verkställighet av arreststraff utan hinder av klagan från åklagarens sida, då domstol förordnat att straffet ej får verkställas förrän domen vunnit laga kraft, MO 1957 s. 72.
    Fråga huruvida, när arreststraff ålägges befälselev, det må anses vara avtjänstens krav påkallat att arrestanten deltager i tjänstgöring, MO 1958 s. 61.
    Fråga huruvida skyldighet för värnpliktig att kvarbliva vid sitt förband för fullgörande av eftertjänst utgör skäl för att uppskjuta verkställighet av arreststraff till dess eftertjänsten fullgjorts, MO 1958 s. 64.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 427    Spörsmål ang. straffarrestants sysselsättande med arbete under arresttiden. MO 1957 s. 74.