Promulgationslagen

 

    Olle Broström Om äganderätten till vrak efter kronans fartyg, FT 1957 s. 285.
    Ang. häkten m. m. se RB.

 

UTSÖKNINGSLAGEN

 

    Reinhold Eilard Exekutionsrättsliga uppsatser (ang. utmätningsbara tillgångar, tredje mans rätt, exekutionshandlingar, vid räkning enligt avbetalningslagen, verkställighet av vräkningsutslag som ej vunnit laga kraft, införsel m. m.) (1958, 215 s.),
    Alarik Lundberg Handledning för exekutorer och stämningsmän (5 u. 1956, 269 s.).
    O. Beck-Friis Något om utmätning och annan exekution när gäldenären har sparbanksbok, SparbT 1958 s. 444.
    Vägran av utmätningsman att verkställa utmätning, enär till beloppet klar fordran icke skulle föreligga (på grund av invändningar av gäldenären), JO 1957 s. 136.
    Fråga om handpanthavares och retentionsrättshavares rätt vid utmätning, JO 1958 s. 86.
    Den som genom lagsökningsutslag ålagts utgiva visst belopp har inbetalat beloppet till utmätningsmannen; frågor huruvida denna ägt utbetala beloppet till borgenären utan pant eller borgen, oaktat gäldenären sökt återvinning, samt om och hur återgång skall ske sedan lagsökningsutslaget i återvinningsmålet undanröjts, JO 1957 s. 299.
    Ivar Blanck En fara för fastighetskrediten (ang. 107 § UL vid förmånsrätt enligt 17:4 HB för byggnadsborgenär), SvJT 1957 s. 657.
    Reinhold Eilard En fråga om fordran i konkurs, se under HB.

 

RÄTTEGÅNGSBALKEN

 

    Ändringar i rättegångsbalken beträffande vidlyftiga mål. Lag 14 dec. 1956, NJA II 1956 s. 297.
    Gunnar Bomgren De vidlyftiga rättegångarna: deras begränsning och förbilligande, TSA 1958 s. 357.
    Per Olof Ekelöf Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956). Anm. av Wilhelm Brodin SvJT 1957 s. 22. — Rättegång. H. 1 (1957,182 s.). Anm. av Per-Erik Fürst Juristnytt 1957 s. 298, Henrik GrönqvistJFFT 1958 s. 300, Bengt Hesser SvJT 1959 s. 35.
    Smärre brister i formellt hänseende vid rättegångsförfarandet, JO 1958 s 144.

 

Domstolsväsendet m. m.

 

    Rådhusrätts sammansättning i brottmål. Lag 10 jan. 1958, NJA II 1958 s. 59.
    Häradsrätts sammansättning i brottmål. Promemoria avg. 19 febr. 1958 av stadsdomstolsutredningen, SOU 1958:9 (24 s.). — Yttrande TSA 1958 s. 185.— Lag 29 aug. 1958, NJA II 1958 s. 310.
    Ingmar Lidbeck Underrätterna i stöpsleven, Juristnytt 1957 s. 276.

428 NILS REGNER    Knut Elliot Underrättsorganisationen, SvJT 1958 s. 84. Härtill Yngve Malmquist s. 248.
    Tore Flodin Instansordningen i tvistemål, SvJT 1958 s. 539.
    Yttrande över betänkandet Domartjänster i häradsrätt och hovrätt, SOU 1956:52, TSA 1957 s. 130.

 

    Sigurd Dennemark Domstolarna och pressen (1958, 32 s.). — SvJT 1958 s. 445.
    Arvid Rudling Allmänheten och dömandet, Tiden 1958 s. 559.
    Nämndemäns verksamhet som rättegångsreferenter. Uttalande av publicistklubben, TSA 1958 s. 39.
    Formfrågor vid förhandling inför domstol (ang. tilltalsord m. m.), SvJT 1957 Fritjof Sjögren s. 217, Gerhard Tauvon s. 417, Bertil Steen s. 418, — Hugo Lindberg 1958 s. 111.
    Fråga huruvida vittne i kopplerimål finge höras inom lyckta dörrar, JO 1957 s. 182.
    Till tolkningen av begreppet god advokatsed, TSA 1957 s. 45, 1958 s. 142.
    Knut Elliot Om domstols protokoll och dom, SvJT 1958 s. 561. Fråga om domarjäv vid ådömande av straff för rättegångsförseelse (ang. 9:5 RB), JO 1957 s. 172.

 

    Ändringar i bestämmelserna om delgivning. Förslag av 1951 års rättegångskommitté jämte yttrande, TSA 1957 s. 67.
    Annonsering av domstolarnas kungörelser i ortstidning, JO 1958 s. 46.