Bevisning

 

    Anders Hedström Jag och min rätt: Vittnesmål (1958, 58 s.). — SvJT 1959 s. 191.
    Rolf Dillén Vittnesmål i överrätt, TSA 1957 s. 156.
    Allan Ekström Får polis ersätta vittne? En fråga om 36:3 RB (ang. tillåtligheten av bevisning om utsaga vid förundersökning), TSA 1958 s. 239.
    Fråga om vittnes (i kopplerimål) skyldighet att yppa för vittnet vanärande handlingar, JO 1957 s. 182.
    Ang. åberopande av intyg som bevismedel utan hinder av stadgandet i 35:14 RB, JO 1958 s. 59.
    Teleprintermeddelandenas bevisvärde, TSA 1958 s. 41.
    K. G. Lindberg Om bevisning till framtida säkerhet, TSA 1958 s. 125. Härtill Henning Sjöström s. 242.
    Tage Silfverskiöld Några frågor rörande syn i rättegång, SvJT 1958 s. 42.

 

Rättegångskostnad

 

    Per Anders Knutsson Om fördelningen av överrättskostnaderna i mål ang.»fordran, som är beroende av rättens uppskattning», SvJT 1957 s. 423. —C. G. Wargelius s. 661.
    Från styrelsens praxis i arvodesärenden, TSA 1957 s. 172, 1958 s. 271.
    Ersättning för rese- och väntetid, TSA 1958 s. 37.

 

    Rättegångshjälp. Betänkande avg. 20 nov. 1958 av 1951 års rättegångskommitté, SOU 1958:40 (188 s.). — SvJT 1959 s. 114.
    Framställning ang. den i 13 § lagen om fri rättegång stadgade återbetalningsskyldigheten, JO 1958 s. 116, även i SOU 1958:40 s. 186.
    Reinhold Eilard Exekutionsbiträdes behörighet att utfärda intyg (enligt 2 § lagen om fri rättegång), Exekutionsrättsliga uppsatser (1958) s. 149.
    Carl Erik Lindahl Om fri rättegång vid offentligt försvar, TSA 1957 s. 11.

 

Specialprocess

 

    Ang. innebörden av det i 9 § 2 militära rättegångslagen ingående uttrycket »egendom lämnats åt den brottslige för begagnande», MO 1957 s. 27.
    Fråga rörande vem det åligger att jämlikt 80 § andra stycket militära rättegångslagen underrätta vederbörande bestraffningsberättigade befattningshavare om att förundersökning inletts i militärt brottmål, MO 1957 s. 37.
    Fråga huruvida förvarsarrest skall bestå sedan förutsättning för avbrytande genom hemförlovning av förvarsarrestants militärtjänstgöring inträtt, MO 1958 s. 86.

 

    Fråga om avvisande av ansökan om betalningsföreläggande och om kostnadsersättning åt gäldenären, JO 1958 s. 83.

 

    Per Olof Bolding Skiljeförfarande och rättegång (1956). Anm. av Gunnar Lindh, SvJT 1958 s. 27. — Skiljedomskostnader och deras fördelning, SvJT 1958 s. 65.
    Alarik Ullman Om reklamationer och arbitrager, se under HB.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 431GRUNDLAGARNA M. M.

 

    Robert Malmgren Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 7 u. utg. av Erik Fahlbeck och Halvar G. F. Sundberg (1957, 262 s., 268 s.). — SvJT 1958 s. 99.
    Nils Herlitz Grunddragen av det svenska statsskickets historia (5 u. 1957, 377 s.). — Svenska statsrättens grunder (2 u. 1956). Anm. av Hans Cavalli StatsvT 1958 s. 221, Gustaf Petrén SvJT 1957 s. 269. — Nordisk offentlig rätt. I, Historisk inledning (1958, 103 s.). II, Riksdagarna och tingen (1958, 212 s.). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 17, 18. Anm. av Poul Andcrsen SvJT 1958 s. 591, Nils Andrén NordT 1959 s. 42, Erik Fahlbeck StatsvT 1958 s. 310, Tore Modeen JFFT 1958 s. 303. — Svensk stats- och förvaltningsrättslig forskning under 50 år, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 152.
    Gunnar Hesslén Statskunskap (9 u. 1957, 174 s.).
    Paavo Kastari Statsförfattningsrättens särkaraktär, StatsvT 1957 s. 113.
    Nils Stjernquist Statsrätt och statskunskap, Festskrift til Andersen (1958) s. 371.
    Nils Stjernquist Anm. av Poul Andersen, Dansk statsforfatningsret (Kbhvn 1954), StatsvT 1957 s. 82. — Ole Westerberg ang. samma verk FT 1957 s. 61.

 

    Regeringsarbetet. Författningsutredningens betänkande II, avg. 22 mars 1958, SOU 1958:14 (164 s.).
    Erik Fahlbeck Om förvärv och förlust av Sveriges krona (1955). Anm. av Halvar G. F. Sundberg FT 1957 s. 86.
    Allan Nordenstam Hur regeringen arbetar, StatsvT 1957 s. 245.
    Edvard Thermænius Kontrasignationsinstitutet (1955). Anm. av Edvard Hambro TfR 1957 s. 160, Gustaf Petrén SvJT 1957 s. 638.
    Hans Meijer Statsrådseden, StatsvT 1957 s. 404. — Sara Falk Statsrådseden blir statsrådsförsäkran, SvJT 1958 s. 606.
    Hans Meijer Kommittépolitik och kommittéarbete (1956). Anm. av P.-E. Back StatsvT 1958 s. 101, Agne Gustafsson Tiden 1957 s. 153, Sten-Sture Landström StadsförbT 1957 s. 132, Gustaf Petrén SvJT 1958 s. 444.

 

    Kandidatnominering vid andrakammarval av Lars Sköld Författningsutredningens betänkande I, avg. 9 jan. 1958, SOU 1958:6 (365 s.). — Agne Gustafsson Tiden 1958 s. 281. — Birger Hagård SvenskT 1958 s. 167.
    Majoritetsval. Valstatistiska undersökningar av Carl-Gunnar Janson. Författningsutredningens betänkande III, avg. 16 juni 1958, SOU 1958:29 (481s.). — C.-E. Quensel StatsvT 1958 s. 410.
    Elis Håstad The parliament of Sweden (London 1957, 165 s.).
    Douglas V. Verney Parliamentary reform in Sweden 1866—1921 (Oxford 1957, 295 s.). Anm. av Olle Nyman SvenskT 1957 s. 225, Edvard Thermænius HistT 1957 s. 320.
    Lars G. Johansson Svenska riksdagens talmansval efter år 1921, StatsvT 1958 s. 390.
    Henrik A. Olsson Enskilda kammarärendens natur med hänsyn särskilt tagen till kamrarnas ordningsstadgor, StatsvT 1958 s. 151. — Enskilda kammarärendens handläggning, ibid. s. 249. — Utrikesnämnden 1937—1953. En studie i rätt och praxis (1957, 158 s.). Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 43. Anm. av Nils Andrén StatsvT 1958 s. 422, Gustaf Petrén SvJT 1957 s. 638.

432 NILS REGNER    Gastaf Petrén Delegation av beslutanderätten i riksdagens utskott, StatsvT 1957 s. 284. — Avgången statsrådsledamots återinträde i riksdagsutskott, ibid. 1958 s. 79. — Riksdagsförvaltningen. Några anteckningar, FT 1958 s. 151.
    Carl Axel Petri Några konstitutionella frågor vid en riksdagsupplösning, SvJT 1958 s. 245.

 

    Nils Herlitz Frihetsgarantierna i offentlig rätt, Festskrift til Andersen (1958) s. 166.
    Gustaf Petrén Lagprövning och grundlagfästa rättigheter. Begränsningar i lagstiftningsmakten behövliga, Balans 1958 nr 4 s. 15. — Internationella juristkommissionens Delhi-deklaration, FT 1958 s. 343.
    Östen Undén De mänskliga rättigheterna, StatsvT 1958 s. 245.

 

    Håkan Strömberg Konungens dispensmakt (1957, 220 s.). Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund 19. Anm. av Hilding Eek StatsvT 1957, s. 301, Tore Modeen JFFT 1958 s. 245. — Nådefrågor inför regeringsrätten, FT 1957 s. 233. — Värnpliktslagstiftningen ur statsrättslig synpunkt, StatsvT 1958 s.329.
    Erik Swartling Regeringsformen och utrikes portot, FT 1958 s. 205.

 

    Yttrande över betänkande ang. justitieombudsmannainstitutionen, SOU 1955:50, MO 1957 s. 176.
    JO och kommunerna. Betänkande med förslag till instruktion för riksdagens ombudsmän, avg. 16 jan. 1957, SOU 1957:2 (80 s.). — Yttranden, JO 1958 s. 110, MO 1958 s. 222. — Sten-Sture Landström StadsförbT 1957 s. 108. SvJT 1957 s. 144.
    Fritz Kaijser JO och kommunerna, Kommunaljuridiska spörsmål II (1958) s. 2.
    Gustaf Petrén Anm. av Folketingets ombudsmans beretning for året 1955 (Kbhvn 1956), SvJT 1957 s. 407.