Tryckfrihet och offentlighet

 

    Ändrad lydelse av 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen, NJA II 1956 s. 320.
    Hilding Eek Det obscena och lagen. En tryckrättslig studie, StatsvT 1957 s. 336.
    Karl-Erik Lundevall Förbjudna böcker och nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet (1958, 324 s.).
    Hans Thornstedt Anm. av Norman St. John-Stevas, Obscenity and the law (London 1956), SvJT 1957 s. 553.
    Fråga huruvida skoltidningar må göras till föremål för förhandscensur av rektor vid allmänt läroverk, JO 1958 s. 228.
    Fråga huruvida rätten till spridning av tryckt skrift obehörigen inskränkts genom lokala ordningsföreskrifter, JO 1957 s. 194.

 

    Hilding Eek Handlingsekretess och tystnadsplikt i främmande rätt, NAdmT 1958 s. 154.
    Erik Fahlbeck Om offentlighet inom förvaltningen, Festskrift til Andersen (1958) s. 132.
    Nils Herlitz Publicity of official documents in Sweden (London 1958, 69 s.).
    Gustaf Petrén Allmänna handlingars offentlighet, Kommunaljuridiska spörsmål II (1958) s. 45.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 433    Lennart Groll Utsträckt tystnadsplikt?, SvJT 1957 s. 416. Härtill Rutger Nyman s. 483, Groll s. 486.
    S.-H. Ryman Om tystnadsplikt inom socialvården, Barnavård 1957 s. 1.
    Ang. avskaffande av den inom försvaret rådande ordningen att förse böcker m. m. med anteckningen »endast för tjänstebruk», MO 1957 s. 144, 1958 s. 197.
    Ang. anteckningar, som av landsfogde verkställts ang. av honom hos polischefer inhämtade upplysningar om sökande till en poliskommissarietjänst, JO 1958 s. 222.
    Fråga om polismyndighet ägt vägra att utlämna handlingar rörande intagning på sinnessjukhus, JO 1957 s. 269.

 

KYRKORÄTT

 

    Gunnar Wetterberg Handbok i kyrkolagfarenhet (7 u. 1956, 1609 s.). — SvJT 1957 s. 413.
    Biskopsval och Ärkebiskopsval. Biskopsvalskommitténs betänkanden I och II, avg. 2 maj och 3 juli 1957, SOU 1957: 19, 27 (129 s., 47 s.).
    Ove Hassler Pastoratsindelningsfrågan till och med riksdagsbehandlingen (1958, 224 s.).
    Per-Håkan Ohlsson Prästlönereglementet jämte tillhörande författningar och tabeller (2 u. 1957, 304 s.).
    Gunnar Prawitz Prästboställena och pastoratsregleringen, FT 1957 s. 113.
    Ny lag 25 okt. 1957 om jordfästning, NJA II 1957 s. 342.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

    Nils Herlitz Svensk stats- och förvaltningsrättslig forskning, se Grundlagarna.
    Stig Jägerskiöld Om allmän förvaltningsrätt. Anteckningar om metodik och rättsåskådning (1958, 113 s.).
    Halvar G. F. Sundberg Allmän förvaltningsrätt (1955). Anm. av Otto Ekenberg NAdmT 1957 s. 49, Erik Harder ibid. s. 55, Audvar Os FT 1957 s. 30.
    Gustaf Andersson Vem gör vad i länen? (1958, 164 s.).
    Gunnar Heckscher Svensk statsförvaltning i arbete (2 revid. u. 1958, 437 s.).
    Håkan Strömberg Anm. av Poul Andersen, Dansk forvaltningsret. Almindelige emner (3 u. Kbhvn 1956), StatsvT 1957 s. 223. — Ang. samma verk Ole Westerberg FT 1957 s. 61. — SvJT 1958 s. 446.

 

    Torwald Bergquist Något om administrativa frihetsberövanden, Social och kommunal förvaltning (1957) s. 7. — Jfr Socialrätt.
    Nils Herlitz Administrativt rättsskydd. Återblickar och framtidsperspektiv, FT 1958 s. 1.
    Carl W. U. Kuylenstierna Något om regeringsrätten och dess verksamhet, FT 1958 s. 26.
    Gustaf Petrén Nya direktiv till besvärssakkunniga, SvJT 1958 s. 195. —Rättssäkerheten i förvaltningen, norskt betänkande, ibid. s. 612.
    Halvar G. F. Sundberg Rättssäkerheten i förvaltningen, StatsvT 1957 s. 1.— Europakonventionen och domstolsprövning av administrativa beslut, Festskrift til Andersen (1958) s. 383.
    Ole Westerberg Debatten om rättssäkerheten i förvaltningen, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 241. — Rättegångskostnader i administrativ process, Festskrift til Andersen (1958) s. 420.

 

28—593004. Svensk Juristtidning 1959

434 NILS REGNER    Framställning ang. vissa jävsfrågor inom civilförsvaret, JO 1958 s. 291.
    Skyldighet för administrativa myndigheter att lämna motivering till sina beslut? Yttrande till JO, TSA 1958 s. 195.