436 NILS REGNERPersonalrätt

 

    Stig Jägerskiöld Svensk tjänstemannarätt I (1956). Anm. av Per-Eric Bosæus SocMedd 1958 s. 508, O. Ekblom NAdmT 1958 s. 126, S. Jacobsson SvJT 1957 s. 622, Sten-Sture Landström FT 1957 s. 194.
    Nils Stjernquist Lika behörighet och skicklighet, Social och kommunal förvaltning (1957) s. 113.
    Fråga om lämpligheten av anställningsintervjuer vid rekrytering av personal för tjänstgöring vid statliga företag, JO 1958 s. 236.
    Fråga om oriktigt förfarande vid länsstyrelses beslut om förslag till överförande på övergångsstat av ordinarie befattningshavare, JO 1958 s. 207.
    Bengt Wieslander Allmänna verksstadgan (ang. ändring 1957 rörande åtal och disciplinär bestraffning), FT 1957 s. 269, SvJT 1958 s. 48.

 

    Bo Lagergren och E. G. Westman Förhandlingsrätten för statens och kommunernas tjänstemän (1957, 192 s.). Anm. av Erland Conradi SvJT 1957 s. 475, Carl Chr. Schmidt LandskomT 1957 s. 398.
    Förhandlingsrättsliga spörsmål, av SACO:s förhandlingsrättskommitté (1958, 103 s.).
    Statstjänstemännens löne- och pensionsvillkor (ny u. 1958, 87 s.). TCO:s skriftserie 3.
    Otto Ekenberg Några grundlinjer rörande konstruktionen av de statsanställdas pensionsrätt, FT 1958 s. 81.
    Sven Sjöberg Ang. löneklassplacering vid övergång från kollektivavtalsanställning, FT 1957 s. 202.
    Lars Gräslund Löneindragning såsom stridsmedel vid konflikt, StadsförbT 1958 s. 293.
    Gustaf Petrén Löneindragningen, Juristnytt 1958 s. 171.
    Eric Nord Allmänna resereglementet med samhörande författningar (1957,64 s.).
    Ang. condictio indebiti i lönefrågor se under HB.

 

Krigslagstiftning

 

    Håkan Strömberg Värnpliktslagstiftningen ur statsrättslig synpunkt, StatsvT 1958 s. 329.
    Halvar G. F. Sundberg Värnpliktsförfattningar (3 u. 1957, 232 s.).
    Betänkande med förslag till allmän tjänstepliktslag m. m., avg. 28 april 1958 av Yngve Samuelsson, SOU 1958:16 (154 s.).
    Civilförsvarets organisation. Huvudbetänkande av 1953 års civilförsvarsutredning, avg. 22 febr. 1958, SOU 1958:13 (465 s.). — Civilförsvarsutbildningen. Betänkande avg. 24 mars 1958 av Joh. Blidfors, SOU 1958: 12 (176 s.).
    Särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. Lag 26 april 1957, NJA II 1957 s. 312.
    Fråga om tillämpningen av förverkandebestämmelserna i allmänna ransoneringslagen (förverkande av bil vid överträdelse av körförbud), JO 1957 s. 296.
    Fråga om priskontrollnämndens befogenhet (enligt prisregleringslagen 30 juni 1947) att verkställa lönsamhetsundersökningar, JO 1957 s. 204.

 

SOCIALRÄTT

 

    Åke Elmér Svensk socialpolitik (6 u. 1958, 352 s.). — Skiss till en förenklad lokal socialförvaltning, Social och kommunal förvaltning (1957) s. 48.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 437    Karl J. Höjer Socialförsäkring och socialhjälp (6 u. 1957, 360 s.). — SvJT 1958 s. 319.
    Ernst Michanek Socialboken (9 u. 1957; 10 u. 1958, 352 s.).
    Carl Gustaf Weibull Vilka förmåner har jag rätt till? Uppslagsbok över medborgarens sociala rättigheter (1957, 127 s.).

 

    Rättssäkerheten inom socialvården. Diskussionsinlägg, Juristnytt 1958 s. 119, 139, 187, 204, 205. — Helge Dahlström Tiden 1958 s. 210.
    Ang. tystnadsplikt se under Grundlagarna.

 

    Socialförsäkring och rehabilitering. Betänkande avg. 21 april 1958, SOU 1958:17 (87 s.).
    Sjukreseersättningar. Betänkande avg. i juni 1958 av sjukreseutredningen, SOU 1958:23 (127 s.).
    Martin Engström Försäkringsskyddet vid yrkesskador (1957, 83 s.).
    Konrad Persson Samordningen mellan folkpensioneringen och sjukförsäkringen, SocVårdsförbT 1958 s. 161.
    Hörselinvaliditeten inom yrkesskadeförsäkringen (1958, 80 s.). Utg. av riksförsäkringsanstalten.
    Föredrag i sjukkassefrågor 1953—1956 (1957, 279 s.). Utg. av Svenska sjukkasseförbundet.

 

    Åke Elmér Den Raabska pensionsaktionen — en utomparlamentarisk opinionsrörelse, SocMedd 1957 s. 749.
    Förbättrad pensionering. Betänkande avg. 1 febr. 1957 av Allmänna pensionsberedningen, SOU 1957: 7 (260 s.). — Lennart Lundgren och Thord Wallén En redogörelse för betänkandet (1957, 55 s.). — Yttranden SocMedd 1957s. 262, StadsförbT 1957 s. 169. — Remissyttranden SOU 1957:16 (424 s.).
    Nils Aastrup Pensionsdebatten, valfrihet eller tvång (1957, 45 s.). — Hans Almryd Pensionsfrågan ur tjänstemannasynpunkt, SvenskT 1957 s. 190. —Nils Kellgren Bättre pensioner (1957, 95 s.). Arbetsgivarlinjen i pensionsfrågan, Tiden 1957 s. 70. Lagpension åt alla (1958, 15 s.). — Ingvar Laurin Inför slutronden i pensionsfrågan (1958, 27 s.). — Torsten Nilsson Varför strid om pensionen? (1957, 29 s.). — Knut Senander Lagstadgad eller godtycklig löntagarpension (1957, 26 s.). — Axel Strand Bakgrunden till pensionsstriden, Tiden 1958 s. 260. — Sven Wedén Rätt till pension, frihet att välja. Den liberala ståndpunkten redovisad (1958, 83 s.). — Linje 3. Individen, företagen och lagstiftningen. Utredningar rörande företagsekonomiska, juridiska och försäkringstekniska problem (1957, 120 s.). — Ang. pensionsfrågan även åtskilliga artiklar i Gjallarhornet m. fl.
    Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering, avg. 22 jan. 1958 av 1957 års pensionskommitté, SOU 1958:4 (91 s.). — Yttrande EkonRevy 1958 s. 75, jfr s. 189, StadsförbT 1958 s. 126.

 

    Eric Wahlberg, Gunnar Engström och Stig Wernlund Socialhjälpslagen (1957, 181 s.). Anm. av Fritz Kaijser SocVårdsförbT 1958 s. 19. — SvJT 1958 s. 318.
    Stig Wernlund Den nya lagen om socialhjälp, FT 1957 s. 15.
    Bertil Wirseen Frågan om polishandräckning för överförande av störande vårdtagare till arbetshem, SocVårdsförbT 1958 s. 230.

438 NILS REGNER    Ang. förslaget till ny barnavårdslag, SOU 1956:61: Ernst Bexelius Barnavård 1956 s. 212, diskussion s. 224. — Sara Björkman-Carlsson LandskomT 1957 s. 25. — Anders Bruzelius Författningsförslaget till ny barnavårdslag jämte gällande barnavårdslag, socialhjälpslag och kommunallag med hänvisningar, jämförande översikter m. m. (1957, 209 s.). — Åke Bylander Några synpunkter, SocMedd 1957 s. 439. — Rutger Nyman SocMedd 1957 s. 69, StadsförbT 1957 s. 163, SvJT 1957 s. 218, (om ingripanden enligt förslaget) Barnavård 1957 s. 49, 98, jfr s. 104. — Göta Rosén (om olämpliga förflyttningar från fosterhem) Barnavård 1956 s. 236, diskussion s. 245. — Yttranden Barnavård 1957 s. 188, LandskomT 1957 s. 659, StadsförbT 1957 s. 634, TfKriminalvård 1958 s. 3, TSA 1957 s. 364. — Ang. tystnadsplikt se under Grundlagarna.
    Följdförfattningar till ny barnavårdslag m. m. Barnavårdskommitténs betänkande III, avg. 25 nov. 1957, SOU 1957:49 (197 s.). — Rutger Nyman Barnavård 1958 s. 7.
    Karl J. Höjer Samhället och barnen, se FB.
    Dick Blomberg Ungdomsvårdsskoleelevernas återanpassning, SocMedd 1958 s. 141.
    Gerhard Bungerfeldt och Knut Gordan Övervakning enligt barnavårdslagen (1957, 38 s.). Anm. av Harry Morsten SocMedd 1958 s. 205.
    Torsten Eriksson Ungdomsdomstol eller barnavårdsnämnd?, Barnavård 1958 s. 41. — Anders Bruzelius s. 131.
    Ivar Strahl Anm. av Knut Sveri, Barnevernsloven (Oslo 1957), SvJT 1958 s. 385. — Arne Andersson Anm. av samma verk Barnavård 1958 s. 73.
    Se även SL, allmänna delen.
    Henrik Klackenberg och Bengt Hjern Lagen om nykterhetsvård med kommentar (2 u. 1957; 3 u. 1958, 319 s.). Statens nämnd för utg. av förvaltningsrättsliga publikationer. — SvJT 1958 s. 319.
    H. Bergils och A. Åman Svensk nykterhetslagstiftning, se Näringsrätt under HB.
    David Mattisson Nykterhetsnämnderna och lagen om nykterhetsvård, StadsförbT 1957 s. 114.
    Fråga om åtal mot en å alkoholistanstalt intagen person för fylleri skall underställas statsåklagarens prövning även om personen samtidigt åtalas för brott, varå kan följa högre straff än fängelse sex månader, JO 1957 s. 145.
    Fråga om olaga omhändertagande av alkoholmissbrukare (21 § 1 mom. lagen om nykterhetsvård), JO 1958 s. 182, 1959 s. 220.
    Nykterhetsnämndernas frågesamling. Frågor och svar ang. tillämpningen av den för nykterhetsnämndernas verksamhet gällande lagstiftningen (2 helt omarb. u. 1956, 139 s.). Utg. av föreningen för främjande av nykterhetsnämndernas verksamhet.

 

    Gösta Florén Hälsovårdsstadgan och livsmedelsstadgan med rättsfall och hänvisningar (6 u. 1957, 206 s.).
    Ang. vatten- och avloppsförhållanden se Vattenrätt under BB.
    Yttrande över förslaget till ny sjukhuslag, SOU 1956:27, LäkarT 1957 s. 1.

 

SKATTERÄTT

 

    Fullföljdsbegränsning i skattemål. Förslag avg. 28 dec. 1956 av utredning genom fullföljdsbegränsning i skattemål, SOU 1957:3 (146 s.). — Erik Eklund SkatteT 1958 s. 79. — C. O. Sandström Skattenytt 1957 s. 86, SkatteT 1957 s.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 439    27. — Regeringsrättens yttrande, Skattenytt 1957 s. 233. — Yttrande TSA 1957 s. 132.
    Sjömansskatt. Förslag avg. 4 okt. 1957 av 1956 års sjömansskattesakkunniga, SOU 1957:39 (152 s.). — Arne Steneborn Skattenytt 1957 s. 335. —SjöfartsT 1957 s. 2149, 2396, 2404.
    Löne- och skattegrupperingarna. Betänkande avg. 26 nov. 1957 av ortsgrupperingsutredningen, SOU 1957:42 (96 s.). — Yttrande LandskomT 1958 s. 177.
    Förlust- och resultatutjämning. Betänkande avg. 23 sept. 1958 av 1957 års skatteutredning, SOU 1958:35 (199 s.). — John Bratt EkonRevy 1958 s. 648.Bertil af Klercker Skattenytt 1958 s. 313. — C. O. Sandström SkatteT 1958 s. 226.

 

    Regeringsrättens utslag 1956, 1957, SkatteT 1957, 1958.
    Sakregister till riksskattenämndens medd. 1952—1958, SkatteT 1958 s. 377, Skattenytt 1958.
    K. Olov Andersson och Folke Nilsson Deklarationshandbok för lantbrukare (1958, 250 s.).
    John Bratt Deklaration och beskattning. Skatterna å inkomst och förmögenhet, arv, gåva m. m. (3 u. 1957; 4 omarb. och utökade u. 1958, 282 s.). Anm. av Leif Mutén Skattenytt 1957 s. 314.
    Carl Fors Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, företagare, löntagare m. fl. skattskyldiga (20 u. 1957; 21 u. 1957, 191 s.).
    Erland Geijer, Eric Rosenqvist och Harry Sterner Skattehandbok. I, Författningstexter med kommentar (4 omarb. och utök. u. 1957, 813 s.). Anm. av Alarik Wigert SkatteT 1957 s. 363.
    Dag Helmers Kringgående av skattelag (1956) anm. av Seve Ljungman SvJT 1957 s. 27. — Några forskningsuppgifter inom finansrätten, Skattenytt 1957 s. 201.
    Sture Jarnerup och Sven Crabo Norstedts deklarationshandbok för rörelseidkare (2 utök. u. 1957, 186 s.) och Norstedts deklarationshandbok för löntagare (1957, 92 s.). Anm. av Erik Stern SkatteT 1957 s. 38.
    Bo Lagergren och Nils G. Lindquist Familjebeskattningen. Äkta makars samt föräldrars och barns inkomst- och förmögenhetsbeskattning (1957; 2 omarb. u. 1958, 95 s.). Skattenytts skriftserie 4. Anm. av Erik Stern SkatteT 1957 s. 34, jfr John Bratt s. 209, 347.
    Carl Lindquist och Sven Östlund Deklaration. Exempel och lösningar med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga (2 u. 1958, 137 s.).
    Adolf Lundevall Skattehandbok. Författningstexter med kommentar och rättsfall (4 övers. u. 1958, 880 s.). Statens nämnd för utg. av förvaltningsrättsliga publikationer. Anm. av Erik Stern SkatteT 1958 s. 119.
    Eric Nilsson och Allan Hallerby Deklaration enligt bokföringsmässiga grunder (9 u. 1957, 47 s.). — Deklaration enlig kontantprincipen (14 u, 1957, 81 s.). — Hallerby Jordbruksdeklaration enligt kontantprincipen (2 u. 1957, 15 s.).
    Sven Em. Ohlon Hur skall jag deklarera samt beräkna och betala mina skatter? (nya u. 1957, 1958, 63 s.).
    K. G. A. Sandström A survey of Swedish taxes on income and capital (2 u. 1957, 78 s.). — Anm. av S. Fagernæs, Skattehåndbok. Håndbok i skatterett og ligning (Mysen, Norge 1956), SkatteT 1957 s. 40.

440 NILS REGNER    Per Edvin Sköld Deklarationshandbok gällande 1957 resp. 1958 års taxering (1957; 1958, 155 s.).
    Frank Hallis Wallin Några anteckningar om det skatterättsliga skuldförhållandet, Skattenytt 1958 s. 328.