Skattskyldighet, avdragsrätt m. m.

 

    Allan Löfgren Fråga om skattskyldighet för pris i pristävling för lärare, SkatteT 1958 s. 194. — Leif Mutén Utslag om tävlingsvinster, ibid. s. 196.
    Avdragsrätt och skatteplikt för periodiskt understöd m. m. Förslag av skattelagssakkunniga jämte yttrande, TSA 1957 s. 80. — Åke Hellner Några synpunkter på förslaget till avdragsrätt för periodiskt understöd och studieunderstöd, SkatteT 1957 s. 216.
    John Bratt Om avdrag för fördyrade levnadskostnader (vid särlevnad på grund av bostadsbristen), SkatteT 1957 s. 209.
    Nils G. Lindquist Om avdragsrätt vid beskattningen för vissa medlemsavgifter och bidrag (till skadeförebyggande åtgärder). Redogörelse för förslag av skattelagsakkunniga, SkatteT 1958 s. 332. — Yttrande över förslaget TSA 1959 s. 84.
    Nils Olofsson Avdrag för läkares kostnad för studieresor (kongressresor), SkatteT 1957 s. 354.
    K. G. A. Sandström Begreppen »allmänna skatter» och »speciella skatter» samt avdragsrätten för speciella skatter, SkatteT 1957 s. 68. — Om avdrag vid inkomsttaxering för skatt i utländsk stat med vilken dubbelbeskattningsavtal ingåtts, Skattenytt 1958 s. 55.
    Rudolf Snögren Om skattefritt avdrag för folkpensionärer och därmed jämställda, SkatteT 1957 s. 126, jfr 1958 s. 109.

 

    John Bratt Dödsbobeskattningen än en gång, SkatteT 1957 s. 347.
    Hj. Lindström Om beskattningen av kommunala donationsfonder, StadsförbT 1957 s. 585.
    Erik Scholander Om beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer, Skattenytt 1958 s. 286, 341.
    Rolf Romson Kommunernas deklarations- och skattskyldighet, StadsförbT 1957 s. 107.

 

    E. Jacobsson och Nils G. Lindquist Om försäkringstagares och försäkringsgivares beskattning (1955) anm. av Dag Helmers SvJT 1957 s. 555.
    Nils G. Lindquist Meddelanden från svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1958 s. 253.

 

Fastighetstaxering och särskilda inkomstkällor

 

    Nils Bodin Frågan om behandlingen av skogsbrukets byggnader vid fastighetstaxering, SkatteT 1958 s. 171.
    Bror Alvin Om reparationsavdrag och besiktning av fastighet, Skattenytt 1958 s. 277. — E. G. Leksell s. 385.
    Hans Bylin Något om beskattning av avverkningsrätter, Skattenytt 1958 s. 246.
    Allan Löfgren Tillämpningen av de nya bestämmelserna om garantibelopp för fastighet, SkatteT 1957 s. 122.
    Leif Mutén Några aktuella frågor vid kontantredovisning av jordbruksinkomst, Skattenytt 1958 s. 45.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 441    Stig Sagnert Något om skatteplikten för skadeersättningar enligt vattenlagen, lagen om expropriation etc., Skattenytt 1957 s. 137.
    Bertil Wennergren Beskattningsregler vid fastighetsreglering och expropriation, LantmT 1958 s. 429. — Beskattning av ståndskogslikvid, LantmT 1957 s. 371, Skattenytt 1958 s. 155. Härtill O. Ljungberg Skattenytt 1958 s. 369, Wennergren s. 374.

 

    Ernst Annell Lägre bolagsskatt på utdelad vinst än på fonderad?, SkatteT 1958 s. 211, uttalanden därom s. 218. — Förmånligare skattevillkor vid nyemission av aktier?, s. 342.
    Ernst G. Bergqvist Aktiebolagsbeskattning. Sammanfattning av nu gällande olika bestämmelser rörande aktiebolagsbeskattningen jämte tillämpningen av viktigare delar därav (1957, 88 s.). Supplement 1, avseende lagändringar, rättsfall m. m. under år 1957 (1958, 11 s.).
    Bertil af Klercker Koncernbidrag, SkatteT 1957 s. 280. — Om inkuransavdrag vid lagervärdering i samband med inkomsttaxeringen, Skattenytt 1957 s. 66.
    O. Ljungberg Fråga om skattskyldighet i vissa fall vid avyttring av tillgångar, som vid tiden för rörelseidkares död utgjort omsättningstillgångar i hans rörelse, SkatteT 1958 s. 101. — John Bratt s. 193.
    K. G. A. Sandström Beskattning av aktiebolag och aktieägare i Sverige samt i vissa utländska stater. En allmän översikt (2 omarb. u. 1958, 71 s.). Skattenytts skriftserie 3.
    Ang. pensionsstiftelser se Associationsrätt under HB.
    Henrik Jansson Om avdrag i förvärvskällan tjänst för fördyrade levnadskostnader och för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, Skattenytt 1957 s. 49. — Om beskattning av ersättningar åt kommunala förtroendemän, SkatteT 1957 s. 83.
    E. Reuterswärd Skattepliktiga och skattefria s. k. trivselförmåner i tjänsten, Skattenytt 1958 s. 7.

 

    John Bratt Ett spörsmål beträffande obligationsränta (när obligation säljes under pågående räntetermin), SkatteT 1957 s. 120. — Leif Mutén 1958 s. 106, Bratt s. 192.
    John Bratt Om inlösen av benefika barnreverser m. m., TSA 1957 s. 24. —Erik Hedfeldt s. 97. — Sven Salmonson 1958 s. 23, Hedfeldt s. 130.
    Erland Geijer Ytterligare några skatteproblem i anledning av STAB;s kapitalåterbäring, SkatteT 1957 s. 19.
    Carsten Welinder Beskattning av värdesäkra lån, EkonRevy 1958 s. 734.