Förmögenhetsskatt

 

    Ang. benefika barnreverser se ovan.
    John Bratt Om en komplikation vid förmögenhetsbeskattningen (ang. 7 § då den som åtnjuter avkastningen av viss förmögenhet anses skattskyldig för avkastningen såsom för inkomst av tjänst), SkatteT 1957 s. 299, 1958 s. 144.
    Carl W. U. Kuylenstierna Något om aktievärdering, SkatteT 1957 s. 255.

 

Taxering m. m.

 

    G. Hedborg, H. Björne, S. Walberg och S. V. Svensson Taxeringshandbok. Kommentar till 1956 års taxeringsförordning m. m. (1957, 365 s.). Anm. av Alarik Wigert SkatteT 1957 s. 359.

442 NILS REGNER    Erik Eklund Nyheterna i 1956 års taxeringsförordning, SkatteT 1957 s. 328.
    E. G. Leksell Taxeringsmyndighetens ansvar, SkatteT 1958 s. 2.
    Sten von Otter Kan taxeringsarbetet förenklas?, Skattenytt 1957 s. 257.
    S. Svensson Taxeringsnämnderna och taxeringsreformen, Skattenytt 1957 s. 297.
    Erfarenheter från 1958 års taxeringsarbete i första instans. Uttalanden, SkatteT 1958 s. 287.
    Bengt Bohman Taxeringsintendenterna och den nya prövningsnämndsprocessen, Skattenytt 1958 s. 14.
    Wilh. Penser Några ord om förfarandet i prövningsnämnd enligt den nya taxeringsförordningen, TSA 1958 s. 388.
    Bo Lagergren Kammarrättsprocessen. Reflexioner och reformtankar, Skattenytt 1958 s. 116.
    N. O. Lilliehöök Synpunkter på taxeringsprocessen i anslutning till den nya taxeringsförordningen, SkatteT 1957 s. 286.

 

    S. Dryselius Om eftertaxering, SkatteT 1957 s. 7.

 

    Bror Alvin Rättssäkerhet och taxering, Skattenytt 1957 s. 169.
    Magnus af Ekenstam Rättssäkerheten på taxeringsnämndsstadiet, Skattenytt 1958 s. 141, 213.
    O. Ljungberg Några tankar kring frågan om skönstaxering i anledning avrörelseidkares bristfälliga bokföring, Skattenytt 1958 s. 105.
    Birger Steen Något om skönstaxeringar och möjligheten för deras motverkande, Skattenytt 1958 s. 388.
    Magnus af Ekenstam Bestämmelserna om taxeringsrevision, SkatteT 1957s. 227.
    Sven Erlandsson Några frågor beträffande organisation och genomförande av taxeringsrevision, Skattenytt 1958 s. 181.

 

    Gustaf Hedborg En fråga om extraordinär besvärsrätt, SkatteT 1958 s. 97.
    K. G. A. Sandström Om förutsättningarna för desertion i skattemål på grund av försutten fatalietid, SkatteT 1957 s. 159.
    Sten Walberg Sekretessfrågor, Skattenytt 1957 s. 328.
    Leif Mutén Av synnerlig vikt. Något om avvisande i förhandsbeskedsärende, Skattenytt 1957 s. 150.
    C. O. Sandström Ang. förhandsbesked i skattefrågor, Skattenytt 1958 s. 191.

 

    K. G. A. Sandström En fråga rörande skattestrafflagens tillämpning (ang. »kvittning» av undandraget belopp mot fel som verkar i motsatt riktning), Skattenytt 1958 s. 222.
    Hans Thornstedt Skattesvek som kriminalpolitiskt problem, NTfK 1957 s.41. — Diskussion NKÅ 1957 s. 143.
    Gunnar Weijle Taxeringsnämndsordföranden och anmälan till åtal, Skattenytt 1957 s. 72.