Arvs- och gåvoskatt

 

    Arvsbeskattning. Betänkande avg. 18 dec. 1957 av arvsskattesakkunniga, SOU 1957:48 (296 s.). — Lars Fogelklou EkonRevy 1958 s. 127. — Tage Larsson Gjallarhornet 1957 s. 669. — N. Erik Åqvist Skattenytt 1958 s. 25, SvJT 1958 s. 49. — Yttrande TSA 1958 s. 107.
    Ändrade bestämmelser om arvs- och gåvoskatt, NJA II 1958 s. 231.
    Svensk rättspraxis. Arvs-, gåvo- och kvarlåtenskapsskatt (t. o. m. 1957) av Einar Mogård, SvJT 1958 s. 575.
    John Bratt Deklaration och beskattning, se här ovan.
    Gösta Eberstein Den svenska arvslotts- och gåvobeskattningen (2 u. 1956) anm. av John Bratt SkatteT 1957 s. 199, Dag Helmers SvJT 1957 s. 557. —Kvarlåtenskapsskatt contra rättvisa i ny aspekt, SkatteT 1957 s. 61.
    Arne Steneborn Beskattning av gåva. Kommentar och rättsfallsöversikt (1956, 96 bl., stencil).
    E. Jakobsson och Nils G. Lindquist Om försäkringstagares och försäkringsgivares beskattning, se här ovan.
    Wilh. Penser Skall återköpsvärdet av efterlevande makes livförsäkring arvsbeskattas?, TSA 1958 s. 136. — Värdet av fideikommissrätt, se ÄB.
    Lars Samzelius Ett spörsmål vid beskattning av förmånstagareförvärv (ang. förvärv som ej äro benefika), TSA 1957 s. 32.

 

Tull

 

    Revision of the Swedish customs tariff. As proposed by the Swedish customs tariff commission (1957, 67 s.). — Kommerskollegii yttranden över förslag till ny tulltaxa och förslag till tulltaxeförordning, KommersMedd 1957 s. 20, 263. — Yttrande ang. sistnämnda förslag SjöfartsT 1957 s. 1178.
    Erik Bruzelli Tulltaxeförordning med tulltaxa och statistisk varuförteckning. Import- och exportföreskrifter. Särskilda skatter vid import och export, 1958 års upplaga (1957, 489 s.).
    Stig Bergström Samverkande svensk-norsk gränskontroll. NAdmT 1957 s.356.

 

Andra skatter

 

    Den statliga indirekta beskattningen. Betänkande avg. 11 april 1957 av 1952 års kommitté för indirekta skatter, SOU 1957:13 (423 s.). — Skattenytt 1957 s. 209.
    Förfarandet vid konsumtionsbeskattning. Besvärssakkunnigas betänkande III, avg. 16 nov. 1957, SOU 1957:50 (214 s.). — Bertil Wennergren SkatteT 1958 s. 149.
    Einar E:son Thulin Vissa skattetekniska synpunkter på frågan om avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning, SkatteT 1958 s. 133.

 

    E. Hedelius När övergår skattskyldighet för automobil från säljare till köpare?, SkatteT 1957 s. 103.

444 NILS REGNER    Nils Kindstrand Praxis i automobilskattemål, Skattenytt 1957 s. 339.
    Fråga om felaktigt förfarande med avseende å indrivning av automobilskatt för år, under vilket bilen avregistrerats redan i slutet av januari m. m., JO 1958 s. 282.

 

INTERNATIONELL RÄTT

 

    Hilding Eek Sverige och den internationella rätten, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 87.
    Torsten Gihl Huvuddragen av den allmänna folkrätten (1956, 295 s.). Anm. av Edvard Hambro NTfIntRet 1957 s. 99, Stig Jägerskiöld SvJT 1957 s. 548, Alf Ross TfR 1957 s. 483. — The legal character and sources of international law, Scand. studies I (1957) s. 51 (ur förstnämnda verk, uppsatsen även utg. separat). — Räta baslinjer m. m. sådant. Intryck från havsrättskonferensen i Geneve 1958, SvJT 1958 s. 497, jfr s. 410.
    Kurt Grönfors Om konventionstolkning. Några reflexioner med anledning av Liber amicorum of congratulations to Algot Bagge (1956), SvJT 1957 s. 16.
    Stig Jägerskiöld Den lagliga regeringen och befolkningen på ockuperat område, FT 1958 s. 285.
    Ivar Müller Folkrättsliga regler till skydd för civilbefolkningen under krig, FT 1957 s. 1.
    Hilding Eek Anm. av Edvard Hambro, Folkerettspleie (Oslo 1956), SvJT 1957 s. 31. — Anm. av D. P. O'Connell, The law of state succession (Cambridge 1956), SvJT 1957 s. 125. — Anm. av A. H. Robertson, The council of Europe, its structure, functions and achievements (London 1956), SvJT 1957 s. 266. — Anm. av Wesley L. Gould, An introduction to international law (New York 1957), SvJT 1958 s. 98. — Anm. av G. G. Nonnenmacher, Versun droit atomique (Colmar 1956), och Georg Schwarzenberger, The legality of nuclear weapons (London 1958), SvJT 1958 s. 315.
    Edvard Hambro Anm. av Hersch Lauterpacht, The development of international law by the International court (London 1958), SvJT 1958 s. 534.

 

    Sara Falk Anm. av Conférence de la Haye de droit international privé I—II (Haag 1957), SvJT 1958 s. 240.
    Hilding Eek Att »sakna hemlandets beskydd». Några reflexioner om internationella skilsmässor, SvJT 1957 s. 529.
    Gerhard Simson Om äktenskapsskillnad mellan utländska makar, SvJT 1957 s. 95.
    Familjerättslig underhållsskyldighet mot barn, Förslag till internationell konvention jämte yttrande, TSA 1958 s. 77.

 

    Internationella köp av lösören. Yttrande över utkast till enhetlig lagstiftning, TSA 1957 s. 374. — Internationella köp av lösa saker. Yttrande över förslag till internationella konventioner (Haagkonferensen 1956), TSA 1958 s. 276.
    Lars Hjerner Anm. av Anton V. Sprecher, Der internationale Kauf (Zürich1956), SvJT 1958 s. 29.
    Erland Conradi Anm. av Erich R. Prölss, International rechtliche Aspekteder Kraftfahr-Haftpflichtversicherung (Karlsruhe 1957), SvJT 1957 s. 411.
    Per-Erik Fürst Dålig asyl, SvJT 1957 s. 131.
    Lars Hjerner Främmande valutalag och internationell privaträtt. Studier i de främmande offentligrättsliga lagarnas tillämplighet (1956—57, 712 s.).

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 445Anm. av Axel Adlercreutz SvJT 1957 s. 464. — The general approach to foreign confiscations, Scand. studies II (1958) s. 177 ur förstnämnda verk ; uppsatsen även utg. separat). — Anm. av Gerd Joachim Roos, Zur Konfiskation privater deutscher Auslandsvermögen (Stuttgart 1956), SvJT 1957 s. 268.

 

    Jacob Sundberg Om lagarnas krig, NTfIntRet 1957 s. 224. — The war of laws, s. 268.
    Håkan Strömberg Främmande statschefers civilprocessuella immunitet jämförd med staters och diplomaters immunitet, NTfIntRet 1958 s. 11.
    Hilding Eek Utländsk civildom. I anledning av Fouad Abdel Moneim Riad, La valeur internationale des jugements en droit comparé (Paris 1955), SvJT 1957 s. 174.
    Edvard Hambro Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske civildommer i Frankrik, SvJT 1957 s. 181.
    C.-E. Sundström Om verkan av utländsk civildom, SvJT 1958 s. 353.
    Bengt Åkerrén Underhållsbidrag från utlandet, Barnavård 1957 s. 20.
    Brittiskt utkast till verkställighetskonvention. Yttrande, TSA 1958 s. 429.