Ur Svensk författningssamling 1959

 

60. Lag 20 mars 1959 om ändring i kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253).
61. Lag s. d. om ändrad lydelse av 9 § kommunallagen d. 18 dec. 1953 (nr 753).
62. Lag s. d. om ändrad lydelse av 9 § kommunallagen för Stockholm d. 1 mars 1957 (nr 50).
66. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering.
71. KK 3 april 1959 ang. ändrad lydelse av 24 § instruktionen d. 24 maj 1957 (nr 165) för riksdagens ombudsmän.
75. K. M:ts instruktion 20 mars 1959 för statens rättskemiska laboratorium.
79. K. M:ts instruktion s. d. för statens rättsläkarstationer.
80. KK s. d. om ändrad lydelse av § 2 stadgan d. 29 jan. 1886 (nr 4) ang. vad iakttagas bör vid rättsmedicinsk undersökning av död människas kropp.
83. Allmän tjänstepliktslag 17 april 1959.
85—87. Lag 10 april 1959 om ändrad lydelse av 54 § lagen d. 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
92. KF 3 april 1959 om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning.
97. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 17 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
98. Lag s. d. om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken.
105. Lag 24 april 1959 om ändrad lydelse av 15 och 52 §§ militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 489112. Sjukhuslag 17 april 1959.
114. Lag 24 april 1959 om ändrad lydelse av 4 kap. 14 § vattenlagen.
131. Lag 30 april 1959 om ändrad lydelse av 11 kap. 104 § vattenlagen.
157. Lag 15 maj 1959 med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad.
158. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
159. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
160. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 7 dec. 1956 (nr 568) om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal.
161. Lag s. d. om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 7 dec. 1956 (nr 567) med vissa bestämmelser, som skola iakttagas sedan hyresregleringen upphört.
181. Lag s. d. ang. tillägg till konkurslagen.
252. Lag 22 maj 1959 ang. ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen d.8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption.
253. Lag 5 juni 1959 om ändrad lydelse av 72 § lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag.
254. Lag s. d. om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.
255. Lag s. d. ang. tillägg till lagen d. 6 dec. 1957 (nr 668) om utlämning för brott.
257. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
259. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
264. Valutaförordning s. d.
286—290. Statens pensionslöneförordning 28 maj 1959 med tillhörande författningar.
291. Lag s. d. om försäkring för allmän tilläggspension.
320. KK 15 maj 1959 med vissa bestämmelser ang. blodundersökning m. m.i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.
321. KK s. d. med närmare bestämmelser om kungörande, varom i 16
322. KM:ts cirkulär s. d. till rikets underrätter ang. vissa meddelanden till kammaradvokatfiskalsämbetet, m. m.
341. KK 28 maj 1959 om ändrad lydelse av 7 § 2 och 3 mom. samt 9 § allmänna resereglementet d. 21 nov. 1952 (nr 735).
346. KK s. d. om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente d. 30 juni 1948 (nr 436).
363. KK 5 juni 1959 om rikets vattendomstolar.
365. KK s. d. ang. ikraftträdande beträffande Svea hovrätt och hovrätten för Nedre Norrland av kung. d. 6 juni 1957 (nr 464) om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960), m m.
367. KK s. d. om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
398. Lag 30 juni 1959 ang. ändring i lagen d. 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom.
404. Sjöarbetstidslag s. d.
405. KK s. d. ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela uppgifter rörande anställningshavare och förutvarande anställningshavare i
412. K cirkulär till samtliga länsstyrelser, landsfogdar och lokala polismyndigheter ang. användande av spikmatta i polistjänsten.

S. R.