Juristklubben i Linköping. Juristklubbens verksamhetsår utgår med maj månad varje år. Under verksamhetsåret 1957—1958 har hållits följande sammanträden och sammankomster: d. 17 dec. 1957 redogjorde landsfogde Erland Strandmark för ett rättsfall om mened; d. 18 febr. 1958 talade hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen om det nya förslaget till lag om fordringspreskription; d. 22 april 1958 höll adv. Carl-Gösta Ljungmark föredrag om »Personlig betalningsskyldighet för intecknade skuldebrev»; d. 11 juni 1958 årssammanträde, varvid stadsjuristen Hjalmar Lindström talade om »Beskattningen av allmännyttiga stiftelser».
    Styrelsen har under nämnda verksamhetsår utgjorts av adv. Enar Lindblom, ordf., förste länsassessorn Bernt Gustafsson och hovrättsfiskalen Åke Gisby.

 

    Stockholms rådhusrätts nya lokaler invigda. En av Stockholms mest magnifika byggnader är ju dess rådhus, beläget på Kungsholmen och uppfört efter ritningar av arkitekten Carl Westman. Det är en väldig byggnad, tycker vi även den dag som i dag är, men än väldigare måste den ha förefallit dem, som var med då byggnaden år 1915 stod färdig. Man räknade då också med, att byggnadens utrymmen skulle räcka i 400 år.
    Den 28 febr. 1959 invigde justitieminister Lindell det annex till rådhuset, som är avsett att rymma ungefär en tredjedel av rådhusrätten. De nya lokalerna är belägna på Bergsgatan, alltså alldeles i närheten av rådhuset. De ersätter de provisoriska lokaler i gardeskasernerna på Gärdet, där en stor del av domstolen sedan åtskilliga år hållit till.
    Femton sessionssalar finns i de nya lokalerna. Inte mindre än tolv av dessa är inrättade för handläggning av mål med liten nämnd. Sessionssalarna är små men icke desto mindre ändamålsenliga och trivsamma. De tre sessionssalarna för stor nämnd är däremot en smula chockerande för ett känsligt, konservativt sinne. Domarbordet är nämligen inte av den hästskoformade typ vi är vana att finna i moderna domstolssalar utan vinkelställt med ordföranden sittande i vinkelns spets. Detta synes ha till följd, att de lägst sittande nämndemännen hamnar bakom ryggen på de agerande.
    Det behöver väl knappast framhållas att i utrustningen ingår allehanda tekniska finesser. Vid den plats, där ordföranden sitter, finns i varje sessionssal ett mindre ställverk med knappar och rattar för ljudupptagning och pårop. I den vackra vänthallen lägger man märke till en elektrisk anslagstavla, som upplyser om tid och plats för pågående och kommande mål. Man kan bli konfunderad av mindre.
    Utöver förhandlingssalar rymmer de nya lokalerna nämndrum, advokatrum, åklagarrum, tjänsterum för domare och biträdespersonal, partsrum samt pressrum. Alla för en domstol förekommande behov synes tillgodosedda. Allt mycket smakfullt och välordnat med ovan antydda reservationer.


B. Hj.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under året sammanträtt nio gånger. Vid vårterminens första sammanträde talade prof. Håkan Nial över äm-

494 NOTISERnet »Aktiebolagslagen i det praktiska rättslivet — några reflexioner i nedanledning av förslaget om förenkling av lagen». D. 5 mars anordnade Juridiska föreningen tillsammans med Juridiska fakulteten en gästföreläsning, varvid prof. Berman vid Harvard University talade om »Socialist Legality and the Rule of Law» och d. 21 mars höll justitierådet Gunnar Bomgreu föredrag om »Domare och advokat — två perspektiv på rättsvården». Vid vårfesten kåserade utrikesrådet Sverker Åström inför ett mycket talrikt auditorium om »Folkrätt och Maktspråk». Höstterminen inleddes med att bankdirektör Tore Browaldh talade om »Jurister i en förändrad värld». D. 5 nov. höll prof. Per Stjernquist ett föredrag med titeln »Modern forskningrörande lagarnas verkningar i samhället» vid en gästföreläsning, som anordnats av Juridiska föreningen och Juridiska fakulteten. D. 19 nov. talade prof. Carsten Welinder om »Konfiskation av oförtjänt markvärdestegring — ett olöst problem». Vid julfesten slutligen höll landshövding Elis Håstad föredrag över ämnet »Kring författningsrevisionens problemställningar».
    Föreningens styrelse har under året utdelat följande stipendier: Juridiska föreningens i Uppsala hundraårsstipendium till jur. stud. Anders Unger och Norstedts bokpremium till jur. stud. Olof Jiman.
    Samarbetet med de nordiska grannländerna har varit livligt. Föreningen har haft nöjet att som sina gäster se jur. stud. Henni Wikman från Helsingfors, jur. stud. Erik Wassard Jørgensen från Köpenhamn och jur. stud. Peder Totland från Oslo. Föreningen representerades i sin tur vid grannländernas föreningars fester i Helsingfors av jur. stud. Ola Bengtson, i Köpenhamn av jur. stud. Christer Mannerfelt och vid »Stald-Thinget» i Oslo av civilekonom Gunnar Hörstadius. Vid årets juriststämma i Danmark representerades föreningen av följande medlemmar: preceptor Svante Bergström, hovrättsfiskal Anders Agell, jur. stud. Anders Unger, jur. stud. Göran Berggren, jur. stud. Carl-Erik Nilsson och jur. stud. Yngve Witalis. Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. preceptor Svante Bergström, v. ordf. hovrättsfiskal Anders Agell, sekr. jur.stud. Johan Nordenfalk t. o. m. d. 5 maj och därefter jur. stud. Carl Rosenblad, skattm. civ.ek. Gunnar Hörstadius, litteraturföreståndare jur. stud. Ola Bengtson, bibl. jur. stud. Ulla-Greta Winberg, v. bibl. jur. stud. Carl-Erik Nilsson, klubbm. jur. stud. Anders Unger t. o. m. d. 5 maj samt därefter jur. stud. Agneta Lindvall, övriga ledamöter jur. stud. Agneta Lindvall t. o. m. d. 5 maj och därefter jur. stud. Anders Unger, jur. stud. Christer Mannerfelt, jur. stud. Carl Rosenblad t. o. m. d. 5 maj och därefter jur. stud. Jan Orrenius, jur. stud. Lennart Hager, jur. stud. Carl Behrman. — Föreningen har omkring 350 medlemmar.