Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 april 1959 förordnat förste byråsekr. Sven Rengby att 1 maj—30 juni 1959 biträda med utredn. uppdrag inom justitiedep.;
    8 maj 1959 förordnat t. f. byråchefen i justitiedep. Harriet Stangenberg till budgetsekr. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. förordnat budgetsekr. i soc.dep. Stig Hammar att fr. o. m. 1 juli 1959 uppehålla budgetsekr .tjänsten i justitiedep.;
    5 juni 1959 förordnat e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Olof Palme tillsekr. i statsrådsberedn. fr. o. m. 1 juli 1959.
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Emanuel Walberg att t. v. biträda med utredn.uppdrag inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    4 maj 1959 förordnat dir. Niklas Kihlbom att såsom expert biträda atomskadeutredn. (1958 s. 492);
    8 maj 1959 förordnat med.rådet Rolf Bergman, domkyrkosysslomannen Ove Hassler, sekr. Fritz Kaijser, led. av riksdagens II kamm., fru Elsa Lindskog, f. d. kontraktsprosten Arvid Lund samt byrådir. Sven Söderholm att såsom experter biträda vid utredn. av frågan om rätt till gravplats och därmedsammanhängande frågor (s. 143);
    26 maj 1959 förordnat led. av riksdagens II kamm., prof. Henning Munktell till led. av författningsutredn. (1954 s. 683).

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 maj 1959 förordnat byråchefen förlagärenden i försvarsdep. Åke Paulsson att t. v. till 1 juli 1960 uppehålla expchefstjänsten i samma dep. och hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Stig Marcus att under samma tid uppehålla Paulssons byråchefstjänst.

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    28 maj 1959, med motsv. entled. för hovr.rådet i Göta hovr. Emanuel Walberg, förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Seldén att fr. o. m. 1 juli 1959 vara byråchef vid riksåkl.ämb.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Anders Elowson att fr. o. m. 1 juli 1959 t. v. uppehålla den e. o. byråchefstjänsten vid riksåkl.ämb.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 maj 1959 utnämnt hovr.råden i Götahovr. Thord Granger och i hovr. för Nedre Norrland Erik Öhlén till rev. sekr. fr. o. m. 1 juli 1959.

    Hovrätterna. K. M :t har
    15 maj 1959 utnämnt byråchefen för lagärenden i ecklesiastikdep., ass. i hovr. för Västra Sverige Ingemar Ulveson, byråchefen för lagärenden i justitiedep., ass. i Göta hovr. Bengt Wieslander och ass. i Göta hovr. Sven Ekblad till hovr.råd i Göta hovr. fr. o. m. 1 juni 1959;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga Bo Erichs till hovr.råd. i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 aug. 1959;
    28 maj 1959 utnämnt e. o. länsnot. å landskansliet i Kronobergs län Ingvar Runquist till byrådir. i Göta hovr. fr. o. m. 1 juli 1959.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    8 maj 1959 till häradshövd. fr. o. m. 1 aug. 1959 utnämnt, i Hallands mellersta domsaga hovr.rådet i Göta hovr. Bo Dag och i Jämtlands östra domsaga tingsdomaren i Södertörns domsaga Hans Nordström ;

496 PERSONALNOTISER    28 maj 1959 entledigat ass. i Svea hovr. Anders Litzén med utg. av juni 1959 från honom meddelat förordnande att t. v. uppehålla ett tingsdomarämb. i Södra Roslags domsaga;
    5 juni 1959 till häradshövd. fr. o. m. 1 juli 1959 utnämnt, i Kalix domsaga hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Åke Åkebring och i Torneådomsaga tingsdomaren i samma domsaga Eric Odevall;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Medelpads västra domsagaass. i hovr. över Skåne och Blekinge Biertil Malm fr. o. m. 1 juli 1959, i Ångermanlands mellersta domsaga ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Ulrik K:son Hagberg fr. o. m. 1 sept. 1959 och i Piteå domsagafiskalen i hovr. för Västra Sverige Fredrik Rekke fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. utnämnt sekr. i statens hyresråd Leif Possenius till särskild inskrivn. domare i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 1 aug. 1959.