Vattendomstolarna. K. M:t har
    5 juni 1959 beviljat vattenrättsing. Per Emil Svensson avsked med utg. avsept. 1959;
    s. d. entledigat vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Lars Herlitz med utg. av juni 1959.

 

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    8 maj 1959 beviljat borgm. i Falun Gustav Geete avsked med utg. av juli 1959;
    s. d. utnämnt ass. vid rr i Norrköping Folke Sjöholm till andre rådm. i Landskrona fr. o. m. 1 juli 1959;
    28 maj 1959 beviljat borgm. i Lidköping Robert Eldh avsked med utg. avjuli 1959;
    5 juni 1959 utnämnt rådm. i Gävle Sven Ståhl till borgm. i samma stad.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 28 maj 1959 utnämnt stadsfiskalen i Kristinehamn John Lennart Palmér till polismästare i Borås fr. o. m. 1 juli 1959.
    Riksåkl. ämb. har
    20 maj 1959 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Sten Malmström till stadsfiskal i Borås fr. o. m. 1 aug. 1959;
    s. d. utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Hugo Carlbaum till bitr. stadsfiskal i Uppsala fr. o. m. 1 juni 1959.

 

    Universiteten. Vid Uppsala universitet ha 31 maj 1959 promoverats till jurisjubeldoktor f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden Hugo Wikander och till juris hedersdoktorer professorerna O. A. Borum, Köpenhamn, Brynolf Honkasalo, Helsingfors, och Frede Castberg, Oslo, justitierådet Gunnar Bomgren samt f. d. universitetskanslern Arthur Thomson.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Yngve Stenström 18 april 1959 vid Uppsala universitet på avhandlingen »Om biskops tjänst och ämbete. En studie i svensk kyrkorätt», jur. lic. Åke Hellner 9 maj 1959 vid Lunds universitet på avhandlingen »En undersökning om avdragsrätten för periodiskt understöd och underskott enligt 46 § KL» samt jur. lic. pol.mag. Leif Mutén 23 maj 1959 vid Uppsala universitet på avhandlingen »Inkomst eller kapitalvinst, inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer». Till juris doktorer ha promoverats Hellner 30 maj 1959 samt Stenström och Mutén 31 maj 1959. Till juris doktor har jämväl 30 maj 1959 vid Lunds universitet promoverats Gunvor Wallin (jfr SvJT 1959 s. 61). Mutén har sedermera förordnats till docent i finansrätt med finansvetenskap vid Juridiska fakulteten i Uppsala.
    Docenten vid Sthms högskola Lars Hjerner har 5 juni 1959 förordnats att fr. o. m. 1 juli 1959 t. o. m. 30 juni 1962 uppehålla docentbefattning vid juridiska fakulteten i Uppsala.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 22 maj 1959 antagits Carl Åke Ingeström och Jörgen Rosengren, Eskilstuna, samt Bengt Mårtenson,Gävle.

 

Trycklov 17/7 1959