Arkiv for Luftrett. Bd 1. H. 1. Universitetsforlaget. Oslo 1958. 54 s.

 

    Det sägs ibland, att jurister med sin yrkesmässigt avvaktande inställning har svårt att följa med den tekniska utvecklingen och snabbt anpassa rättsreglerna efter nya företeelser. Något ligger det kanske i en sådan kritik, om än en viss tröghet i rättsreglernas utveckling kan-

ANM. AV ARKIV FOR LUFTRETT 537ske inte enbart är av ondo utan har ett visst värde ur rättssäkerhetens och kontinuitetens synvinkel. Men det händer också, att juristerna håller sig påfallande snabbt framme. Just det nya innebär naturligen en särskild lockelse. Det finns ganska stora möjligheter att vissa juridiska problem skall framstå i ny belysning, när de appliceras på förut okända företeelser.
    Den snabba utvecklingen av lufträtten illustrerar väl det sagda. Betecknande för aktiviteten på detta fält är, att det redan några få år efter bröderna Wrights första lyckade flygning i början av detta århundrade tillskapades en särskild plattform för vetenskaplig och praktisk lufträttslig diskussion i den franska tidskriften Revue juridique internationale de locomotion aérienne. Denna har fortsatts genom decennierna under växlande namn och lever alltjämt kvar i Revue générale de l'air. Frankrike kan i dag t. o. m. visa upp ännu en tidskrift i detta fack, nämligen Revue française de droit aérien. Tyskarna har från slutet av 1920-talet en särskild tidskrift för lufträtt, vilken sedan 1952 utges av lufträttsinstitutet i Köln under namnet Zeitschrift fur Luftrecht. Denna måste nog, jämte den innehållsrika amerikanska publikationen Journal of air law and commerce, i dag sägas inta en ledande position. Även några andra länder, såsom Italien och några sydamerikanska stater, håller sig med särskilda publikationer, vilka helt ägnats åt lufträtten.
    Naturligtvis måste utgivandet av dylika specialtidskrifter alltid förbli en ganska exklusiv verksamhet. Desto mera imponerande är det norska initiativet att påbörja ett särskilt arkiv för lufträtt. Såsom utgivare står Norsk Forening for Luftrett, som för ändamålet åtnjuter ekonomiskt understöd av Anders Jahres fond til Vitenskapens Fremme. Efter mönster av Arkiv for Sjørett har utgivningstiderna gjorts oregelbundna.
    Det första numret innehåller två uppsatser. Den längre av dessa är författad av høyesterettsdommer H. BAHR, som ger en översikt över det år 1957 framlagda förslaget till ny norsk luftfartslag. Att denna artikel är välkommen följer redan därav, att det norska betänkandet om luftfartslag jämte bilagor omfattar inte mindre än 528 dubbelspaltiga sidor i stort format och alltså onekligen behöver kompletteras med en översiktsartikel, för att en utomstående läsare lättare skall kunna tillgodogöra sig innehållet. Vad som anföres i de norska motiven och i artikeln har intresse även för jurister i övriga nordiska länder, eftersom lagstiftningen i fråga är tillkommen i nordiskt samarbete. Förf.var själv ordf. i den norska kommittén, vilket borgar för initierade och intresseväckande kommentarer. Den andra uppsatsen, författad avcand. jur. T. LJØSTAD, behandlar från juridisk synpunkt det omfattande och för internationell luftfart så betydelsefulla regelmaterial, som innefattas i de tekniska annexen till Chicagokonventionen 1944.
    Språket i de båda uppsatserna är norska. Med tanke på de behandlade ämnena och önskvärdheten att ernå så vidsträckt spridning som möjligt hade man gärna sett uppsatserna i engelsk språkdräkt.
    Den nya tidskriften är värd att finna vägen till alla lufträttsintresserade i de nordiska länderna. Det är med en uppriktig välgångsönskan för framtiden, som nykomlingen hälsas välkommen i dessa spalter.

Kurt Grönfors

538 LITTERATURNOTISERRegeringsformen 1809—1959. Utgiven på uppdrag av Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum genom riksdagsbiblioteket. Sthm 1959. 112 s. Kr. 6,00.
1809 års Regeringsform. Minnesskrift till 150-årsdagen den 6 juni 1959. Lund 1959. 192 s. Kr. 10,00.