HANS MEIJER. Regeringsformen 150-årsminnet. Utgiven på uppdrag av Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum i samband med utställningen Regeringsformen 1809. Sthm 1959. 56 s. Kr. 3,00.

 

    1809 års regeringsform har länge fört en ganska undanskymd tillvaro i allmänna medvetandet. Vid det i vår firade 150-åriga minnet av dess tillvaro har den emellertid åter lyfts fram i ljuset och uppmärksammats med bl. a. en värdig minneshögtid på rikssalen å Stockholms slott i närvaro av företrädare för alla statsmakterna, kungasupé på Drottningholms slott, en minnesutställning i riksdagshuset, en minnesfemkrona o. s. v. En särskild jubileumskommitté under ordförandeskap av talman .1. Bergvall har varit den drivande kraften. På dess tillskyndan ha vidare de tre ovan anmälda skrifterna utkommit.
    Riksdagsbiblioteket har ombesörjt en utgåva av grundlagen, som innehåller varje paragraf i alla dess olika lydelser sedan 1809. Då 101 av grundlagens 114 paragrafer ändrats, i allmänhet ett flertal gånger, kommer denna edition att bliva till stor nytta för alla, som behöva kunna få besked om grundlagens avfattning vid skiftande tidpunkter.
    Minnesskriften utgör ett dubbelhäfte av Statsvetenskaplig tidskrift och innehåller uppsatser av alla de bland våra nuvarande statsvetare, som sysslat med 1809 års händelser. Av aktuellt intresse är särskilt prof. JÖRGEN WESTER STÅHLS uppsats, vari denne förklarar varför 1809 års regeringsform enligt författningsutredningens mening nu bör ersättas av en modern grundlag.
    Katalogen till minnesutställningen i riksdagshuset har fått formen av en resonerande kommentar till vår författningshistoria från äldsta tid till våra dagar. Envar, som är road av vår författningsutveckling, kan rekommenderas ögna genom den rikt illustrerade och lättlästa lilla skriften.

 

G. P.

 

ERIK SJÖHOLM. Polislagen m. m. Sthm 1959. Norstedts. 248 s. Inb. kr. 27,50.

 

    Föreliggande arbete, ingående i förlagets gula serie, utgör en omarbetad och väsentligt nedskuren utgåva av den av f. d. kanslichefen SJÖHOLM tidigare i två upplagor utgivna handboken Lagstiftningen om polisväsendet m. m. (jfr SvJT 1952 s. 53). Materialet utgöres numera i huvudsak av de grundläggande författningarna rörande polisväsendets organisation, polisdistriktens och befattningshavarnas uppgifter, etc. Jämte 1925 års polislag märks sålunda 1948 år allmänna polisinstruktion, avhandlande frågor rörande själva polistjänsten, och polisreglementet av s. å., som behandlar mer interna tjänsteförhållanden. Hänsyn har tagits till nytillkomna rättsfall.

 

S. F.