FN-konferens mot diskrimination. Förenta nationerna anordnade d. 22—26 juni 1959 i Genève en konferens av icke-statliga organisationer (till antalet 120) med uppgift att diskutera olika metoder eller »tekniker» för bekämpande av diskrimination och därmed förbundna fördomar. Konferensen arbetade med tre utskott, ett som rörde uppfostran, ett »community action» och ett »legal action». För ett vart av dessa ämnen hade en särskild konsult tillkallats med uppgift jämväl att fungera som vederbörande utskotts rapportör. Konsult i fråga om »legal action» var prof. Hilding Eek. I det grundläggande arbetsdokumentet för det juridiska utskottet1 nämndes i korthet förevaron i vissa länder av en parlamentarisk ombudsman med uppgift att värna den enskildes rättigheter i skilda avseenden. Under diskussionen i utskottet visade dettas ledamöter mycket stort intresse för denna sak och rapportören gav på begäran en närmare redogörelse för den svenska JO-institutionen. I utskottets av konferensen antagna rapport2 återfinnes en kort beskrivning av JO-institutionen och ett omnämnande av Danmark och Sverige som länder, där en sådan institution existerar. Vidare innehåller rapporten en hemställan till icke-statliga organisationer att fästa regeringarnas uppmärksamhet på möjligheten att i skilda länder inrätta »an independent office entrusted with the specific function of protecting human rights». Slutligen må nämnas, att utskottet fäste uppmärksamhet vid värdet av ett närmare samarbete i framtiden mellan olika organisationer för studiet av »legal teknik» på området. I konferensendeltog åtskilliga framstående jurister liksom representanter för internationella juridiska sammanslutningar såsom International Law Associationoch The International Commission of Jurists.

H. E.

 

1 Méthodes juridiques applicables à la luttre contre les préjugés et la discrimination. Mémorandum préliminaire préparé par M. HII.UING EEK.

2 E/NGO/CONF. 2/L 9.