Stockholms högskolas juridiska förening har under verksamhetsåret 1958 anordnat följande sammankomster.
    Debatter: d. 21 mars debatterades delar av ärvdabalksförslaget under rubriken »Barn uä. Strykklass i samhället» med justitierådet Gösta Walin, advokaterna Sigrid Beckman och Bror Wahlström, 1 :e socialinspektör Doris Holmgren samt hovrättsassessor Carl Holmberg som deltagare; d. 17 april hölls, under titeln »Ratten och ruset», en uppmärksammad debatt med anföranden av bl. a. borgmästare Olov Rylander, prof. Ivar Agge, fångvårdsdirektör Gösta Ringius, poliskommissarie Gösta Wahlgren och direktör Rune

NOTISER 555Andréasson; »Brott och straff» kallades en debatt d. 17 okt., där inledningsanföranden hölls av prof. Ivar Strahl, borgmästare Carl Svennegård och byråchefen Torsten Eriksson. Bland övriga talare märktes justitierådet Nils Beckman, prof. Gösta Rylander, adv. Ragnar Gottfarb och stadsfiskalerna Lennart Asplund och Sten Mattsson. Debatten medförde nytt publikrekord med c:a 400 åhörare.
    Colloquier: detta nya initiativ från föreningens sida med intimare sammankomster med lärare och studenter omfattade d. 25 febr. ett besök på Vilhelm Mobergs pjäs »Domaren» samt diskussion av stycket under ledning av doc. Lars Welamson, d. 4 mars ett samtal om »Den objektive domaren» med prof. Folke Schmidt och ombudsman Lennart Geijer, d. 2 okt. ett »postseminarium» kallat »Quid est bonus pater familias» lett av dåvarande doc. Kurt Grönfors samt, d. 28 okt., ännu ett »postseminarium» under prof. Hilding Eek om »Juridiken om hundra år».
    Föredrag: d. 18 nov. höll prof. Per Stjernquist föredrag över ämnet »Modern forskning om lagarnas verkningar i samhället» och d. 27 nov. kåserade prof. Erik Wellander om »Juristsvenska» och prof. Ottar P. Syssling om »Trocklafjesinstitutets rättsutveckling».
    Studiebesök: föreningen har företagit studiebesök d. 26 mars på UD där bl. a. byråchefen Per Anger orienterade om UD-karriären och d. 3 nov. på säkerhetsanstalten Hall under värdskap av fångvårdsdirektör Gunnar Marnell. Den privata studiegruppen Samhällskontakt har vidare besökt Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och Scandinavian Airlines System.
    Fester: förutom de sedvanliga »ölstånkorna», Valborgsmässofest, recentiorsfest med premiär på asaspexet »Kraka söker make», åtföljt av repriser och gästspel och livligt uppmärksammat i pressen, samt julfest, har anordnats internationell bal i samarbete med den svenska gruppen av AAA d. 10 maj, höstting i det gröna d. 14 sept. och jubileumsfestlighet på föreningens 51-årsdag d. 27 nov.
    Övriga sammankomster: d. 9 sept. hölls kontaktkonferens med de nyinskrivna juris studerandena och d. 6 nov. konstituerades årsföreningen J-58.
    Internationellt: föreningen har under året gästats av representanter för Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn, juristföreningen Codex i Helsingfors och Juristforeningen i Oslo samt har själv gjort återbesök i dessa städer. Vidare har föreningen, genom sina sex representanter vid XI Nordiska student juriststämman i Danmark i augusti 1958, knutit många värdefulla kontakter.
    Förlagsverksamheten: föreningens förlagsverksamhet har under året varit livlig och föreningen har dessutom utgivit tidningarna »Walborgaren»och »Juristphan» samt en ny, reviderad upplaga av föreningens sångbok »Mutatis Mutandis».
    Föreningens inspektor under året har varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Lars Larsson, v. ordf.jur. stud. Thomas Alexanderson, sekr. jur. stud. Görel Palmstierna, skattmästare jur. stud. Anders Hagardt, bibliotekarie jur. stud. Ulf Bernitz samt konsulter jur. stud. Göran Bladh och jur. stud. Ulf Magnusson.
    Till hedersledamöter har på årsmöte valts prof. Hans Thornstedt och hovrättsrådet Bengt Lassen. — Föreningen har omkring 800 medlemmar.