Nordiska Juristmötet 1960. Nästa nordiska juristmöte är planerat att hållas i Reykjavik i början av augusti 1960. Det blir första gången som sådant möte hålles på Island och man kan utgå från att många jurister från de andra nordiska länderna med spänning motser ett sådant tillfälle att få komma till sagoön i Nordatlanten.
    Den 1 och 2 dec. 1958 sammanträdde i Stockholm delegerade från lokalstyrelserna för att preliminärt fastställa programmet m. m. Från Danmark deltog højesteretsagfører Bernt Hjejle och professor O. A. Borum, från Finland justitiekansler Olavi Honka och advokaten Åke Roschier-Holmberg, från Island haestaréttardómari Árni Tryggvason, från Norge høyesterettsjustitiarius Sverre Grette och professor Carl Jacob Arnholm och från Sverige så gott som hela lokalstyrelsen. Förhandlingarna leddes av den svenska styrelsens ordförande professor Bergendal.
    Följande preliminära program fastställdes:
    Första dagens plenarmöte: Privatlivets fred, särskilt om skydd mot icke önskad publicitet.
    Andra dagen.
    Sektion A: Bör de nordiska köplagarna revideras?
    Domicilprincip eller nationalitetsprincip?
    Sektion B: Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade.
    Uppsåt och rättsvillfarelse i straffrätten.
    Sektion C: Rättssäkerhet i skattesaker.
    Ett rättshistoriskt föredrag av en isländsk vetenskapsman.
    Tredje dagens plenarmöte: Huvudpunkter vid reformer i skadeståndsrätten.
    Deltagarnas färd till och från Island samt deras uppehälle där kommer att kräva åtskilliga speciella arrangemang, eftersom Reykjavik har tämligen begränsade hotellmöjligheter och de ordinarie båt- och flyglägenheterna är glesa. Den isländska lokalstyrelsen har nedlagt ett betydande arbete på att söka ordna dessa angelägenheter tillfredsställande.
    För att erhålla ledning vid planerandet kommer lokalstyrelserna att göra en underhandsförfrågan hos medlemmarna av juristmötena och andra jurister hur de ställer sig till olika alternativ i fråga om färdmedel m. m.

B. L.