Festskrift tillägnad Halvar Sundberg. Till prof. Halvar Sundbergs 65-årsdag d. 19 aug. hade juridiska fakulteten i Uppsala och prof. Sundbergs ämneskolleger i Lund och Stockholm tillsammans åstadkommit en Festskrift tillägnad Halvar Sundberg, vilken utgivits som en del av Uppsalauniversitets årsskrift. Festskriften, som innehåller bidrag av 18 författare och utgör en volym om 425 sidor, överlämnades till prof. Sundberg någon tid efter födelsedagen av fakultetens prodekanus, prof. Phillips Hult.

S. R.

 

 

    Defensor legis. Nr 5—6. HELGE CROHNS, Advokaten och de rättslärda, s. 152—155.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1—2. KURT HOLMGREN, Om mål och medel inom det administrativa rättsskyddet, s. 1—15. — STURE JARNERUP, Förhandsbesked i taxeringsfrågor, s. 17—45. — HENRIK KLACKENBERG, Några spörsmål om polismyndighets uppgifter enligt nykterhetsvårdslagen, s. 47—71. — SVEN STRÖMBERG, Om skatteflyktstransaktioner, s. 73—83. — NILS HERLITZ, Regeringsrätten mot historisk bakgrund, s. 85—92. — STIG JÄGERSKIÖLD, Prejudi-

 

1 oikeudenhoitotalkoot.

606 LITTERATURNOTISERkatens betydelse på förvaltningens område, s. 93—138. — BERTIL WENNERGREN, Till frågan om handlingars partsoffentlighet i förvaltningsförfarandet,s. 139—155.
    Juristen. Nr 11. ALF Ross, Replik i spørgsmålet om domstolenes prøvelsesmagt, s. 205—208. — FRITS SCHJØTT, Bör erstatninger for svie og smerte forhøjes?, s. 208—211.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 1. MAGNE FALK, Patentsökande och patenthavare i Sverige, s. 1—16. — WEINE JARNEVALL, Om reklamalsters rättsskydd, s. 17—38. — ULF BERNITZ, Om dubbelupplåtelse av uppföranderätt, s. 39—48. — Ur dansk, finsk och svensk praxis, s. 55—72.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. VIGGO KAMPMANN, Betragtninger over den nye tjenestemandslov, s. 8—28. — BJARNE DöHLEN, Lov om offentlige tjenestetvister, s. 29—40. — KAI KORTE, Strävandena att underlätta utövningen av rösträtt i de nordiska ländernas vallagstiftning, s. 41—55. — P. BRUUNNIELSEN, Om forbrugsskat, s. 56—63.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 3. Terminologiliste for norsk forsikring, s. 193—219.
    Nordisk kontakt. Nr 10. JAN HINZE, Klagebehandlingen af skattesager i Danmark, Norge og Sverige, s. 465—470.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 2. JOHS. ANDENÆS, Strafferett, kriminologi og kriminalpolitikk, s. 107—117. — PREBEN WOLF, Om definitionen af forbryderbegyndere, s. 118—131. — KNUT SVERI, Barnekriminaliteten, s. 132—147. — CARL AUDE-HANSEN, Standard minimumsregler for behandling af fanger, s. 149—177.
    Pris- och kartellfrågor. H. 5. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 359—364.
    Sociala meddelanden. Nr 2. LARS BOLIN, Intensivbehandling vid ungdomsvårdsskolorna, s. 143—145. — Statistisk information. Maj. Ungdomsvårdsskolorna år 1958, s. 161—166.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2—3. ERIK FAHLBECK, Inför regeringsformens 150-årsminne, s. 93—97. — NILS STJERNQUIST, Regeringsformens tillkomst, s.98—133. — EDVARD THERMAENIUS, Kring förarbetena till regeringsformen, s. 134—160. — GEORG ANDRÉN, Några synpunkter på konstitutionsutskottets memorial nr 1 med förslag till regeringsform, s. 161—194. — FREDRIK LAGERROTH, Hans Järta och Sveriges grundlagar, s. 195—208. — CARL ARVID HESSLER, Regeringsformen och den utländska doktrinen, s. 209—225. — GUNNAR HECKSCHER, Regeringsformen och författningsutvecklingen, s. 226—243. — NILS HERLITZ, Regeringsformen i nutida författningsliv, s. 244—261. — JöRGEN WESTERSTÅHL, Några synpunkter på en allmän författningsrevision, s. 262—270. — LARS FRYKHOLM, Litteratur om regeringsformen, s. 271—274. — Wördsamt memorial, s. 276—284.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 2. BJÖRN ENSKOG, Erfarenheter från bebyggelseplanering och plangenomförande i några bohuslänska fiskelägen, s. 139—165. — SVEN PETTERSSON och HANS BRÄMBERG, Laga skiftena på Asperö och Vrångö i Göteborgs södra skärgård, s. 166—175.
    Svensk Skattetidning. H. 5—6. GUSTAF PETRÉN, Kammarrätten och fullföljdsreformen, s. 139—154.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. ELSA HELLSTRöM, Personundersökaren, övervakaren, skyddskonsulenten och domstolen, s. 2—6. — DICK BLOMBERG, Psykologiska synpunkter på övervakning, s. 7—12. — OSCAR AHLBORG, Några praktiska synpunkter på frågan om övervakning av villkorligt dömda, s. 13—16. — STEN LILLIEHööK, Ekonomiska krav på den dömde, s. 17—19.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 2. KURT HOLMGREN, Den svenska regeringsrätten 50 år, s. 97—108. — ANDERS BRATHOLM, Den straffeprosessuelle betydning av at et bevis er skaffet til veie på ulovlig måte, s. 109—132. — Tioårsregister 1948—1957, 51 s.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 21. POUL ANDERSEN, Nordisk Lovgivning om Statens og Kommunernes Erstatningsansvar, s. 141—147. — STEPHAN HURWITZ, Ombudsmandens kompetence, s. 147. Nr 23. FL. TOLSTRUP, Hvad forstås ved et vandløb?, s. 157—166. Nr 26. V. SPANG-THOMSEN, Bemærkninger til artikel om »Aktieselskabsskattereform», s. 173—178. Nr 36. J. TROLLE, Om »særlige Boer» og om Skifte med »mellemdøde» Børn, s. 181—189. — JØRGEN JACOBSEN, Børvi have færdselsdomstole?, s. 189—191.

C. H.