62    Nytt justitieråd. K. M:t har 5 dec. 1958 till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1959 utnämnt lagmannen i Sveahovrätt Olof Riben. Född i Sthm 15 juli 1905 blev han student där 1923 och jur. kand. vid Sthms högskola 1929. Efter tingstjänstgöring i Östra Värends domsaga började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev adj. led. 1937, assessor 1940 och hovrättsråd 1946. Efter att ha varit häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga 1951—1957 utnämndes han sistnämnda år till lagman i Svea hovrätt (vattenöverdomstolen). Riben tjänstgjorde som vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol 1936—1938 och som särskilt förordnad vattenrättsdomare för vissa mål vid Norrbygdens vattendomstol 1943—1948 samt har tagits i anspråk för olika utredningsuppdrag på vattenrättensområde, bl. a. som ledamot av 1945 års vattenlagssakkunniga, expert åt 1946 års vatten- och avloppssakkunniga och utredningsman för frågan om instansordningen i vattenmål (betänkande 1954). I övrigt må nämnas, att Riben varit sekr. åt 1942 års poliskommission samt ledamot av försvarets skaderegleringsnämnd (1945—1951) och av styrelsen för Tekniska museet (1948—1952).

 

    Ny professor. Till professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg har högskolans styrelse 15 dec. 1958 utnämnt docenten i civilrätt vid Sthms högskola Kurt Grönfors. K. M:t har 30 dec. 1958 stadfäst beslutet.
    Prof. Grönfors är född i Sthm 1925 och blev jur.kand. där 1947. Efter tingstjänstgöring vid Sollentuna och Färentuna domsaga 1949—1951 disputerade han för juris doktorsgrad i Sthm 1952 på avhandlingen »Om trafikskadeansvar». Han förordnades samma år till docent i civilrätt vid Sthms högskola och till e. o. docent där 1954. Han har vissa tider uppehållit civilrättsprofessurer i Sthm och Lund; han har även varit speciallärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Sthm. Vårterminen 1954 tjänstgjorde han som »visiting professor» vid Institute of International Air Law, McGill University, Montreal. Han är red.sekr. för Scandinavian Studies in Law samt ledamot avred. kommittéerna för Zeitschrift für Luftrecht (Köln) och Journal of Business Law (London). Han är ledamot av 1956 års flygbullerutredning och tillkallad såsom utredningsman av Sthms handelskammare. Förutom gradualavhandlingen märkes bland hans arbeten »Skadelidandes medverkan» (1954),»Air Charter and the Warsaw Convention» (1956), vissa delar av »Huvudlinjer i svensk frakträtt» (1955), bidrag till festskrifter samt uppsatser och recensioner, särskilt i SvJT.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 21 nov. 1958 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Lars öhrbom att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    7 nov. resp. 13 nov. 1958 förordnat numera ass. i Svea hovr. Einar Mogård till sekr. i atomskadeutredn. och adv. Wilhelm Pehrsson att såsom expert biträda samma utredn. (1958 s. 492);

PERSONALNOTISER 63    18 nov. 1958, med motsv. entled. för kanslisekr. Ulla Larsson, förordnat socialinsp. Erik Kinell och doc. Lennart Kirstein att såsom experter biträda 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (1956 s. 544);
    19 nov. 1958 förordnat tingssekr. Örjan Wetterberg att t. v. såsom expert biträda utredn. rörande specialstraffrätten (1956 s. 144);
    29 dec. 1958 förordnat adj. led. i Svea hovr. Anders Hedström till bitr.sekr. i 1954 års fastighetsbildningskomm. (1954 s. 62).